در تکمیل اجلاس شانگهای

خبر و یا احتمالی کە در مورد عدم پذیرش ایران بە عضو دائمی سازمان شانگهای در رسانەها وجود داشت، امروز بە عکس آن تبدیل شد و ایران بە عضویت دائمی سازمان شانگهای پذیرفتە شد. البتە مقامات جمهوری اسلامی قبل از شروع نشستها از رفع موانع سیاسی برای ارتقاء عضویت ناظر بە عضویت دائم گفتەبودند، موانعی کە در مورد جزئیات آن خبری اعلام نشدەبود.

بی گمان دائمی شدن عضویت ایران در سازمان شانگهای خبر مهمی است و بە معنای ارتقاء سطح مناسبات کشور با همسایگان و نیز چین خواهدبود، اما آنچە در این مورد کماکان مسکوت ماندەاست این است کە در شرایط تحریم، ایران چگونە می تواند از این امکان در جهت گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی خود استفادە کند؟ آیا کشورهای عضو آمادەاند ریسک کردە و خطر تحریمهای آمریکا را پذیرا باشند، یا کماکان در بر همان پاشنە قبل در رابطە با چگونگی مراودات مالی و پولی و یا معاملات پایاپای کالائی خواهد چرخید؟

البتە بە نظر می رسد کە پیمان جدید منصوب بە 'آکوس' میان آمریکا، انگلستان و استرالیا کە بە کشور استرالیا امکان ساختن زیردریایی با نیروی محرکە هستەای می دهد، در تسریع روند پذیرش عضویت دائمی ایران بی دخیل نبودە باشد. با توجە بە نقش بنیادین و اساسی چین در سازمان شانگهای، و تشدید حضور رقبای غربی در آبهای جنوبی چین و تشدید بحران؛ چین را بە اتخاذ تصمیم دیگری رسانیدەباشد.

بخش: 

افزودن نظر جدید