نيروهای سازمانده "جهانی ديگر، جهانی بهتر"

در چالش جهانی در حوزه های مختلف برای سازماندهی "جهانی دیگر، جهانی بهتر"، جهانی مبتنی بر صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، همبستگی و توسعۀ پایدار می توان برنیروهای زیر تکیه کرد:

ـ احزاب سیاسی چپ دمکرات، دمکرات، سبز و محافل اجتماعی ترقی خواه و مسالمت جو در سطح جهان

ـ دولت های سوسيال دمکرات و ليبرال در اروپا که مخالف سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها است و دولت های چپ دمکرات که بر تامين آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی پای می فشارند.

ـ کارگران، مزدبگيران و طبقه متوسط و کارفرمايان کوچک و متوسط

ـ سازمانهای غیردولتی که در کارزار برای نظمی جهانی با عدالت، دموکراسی و برابری بیشترند.

ـ جنبش های احتماعی ملی و فراملی که مخالف جهانی سازی نئولیبرالی و مدافع "جهان ديگر" هستند (فروم جهانی، جنبش " وال استریت را اشغال کنید"...).

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

«عریان دل تنها»
طناب و چوبه دار، که گفتن تقدیر ماست
خودمان خریدیم یا کسی بر گردن ما انداخت
راستی چه کسی بود که تقدیر را در ذهن ما کاشت؟..»

سالهاست،
هنوز صدها سال است
که از جهل خود، بیگانه با خویش
تن به بردگی دادیم

«یعنی در ایمان خود غرق شدیم»

با غرق شدن در کتمان،
فهم و دانش را،
به باد فنا سپردیم

ما خود کتمانیم و-
کر و لال، کور شدیم

برای رها از بردگی ،
خدایان را، قهرمان ها را

دین و مذهب
این آفات جان،
این دشمنان شادی و شوق به زندگی
باید به زباله دانی سر کوچه برد.

ما انسانیم و سزاوار این همه غم
با این همه بی رحمی نیستیم

بغض گلوگیر
کی می شود تصویر
در قلم، کم رنگ

از میان دود و باروت
انسانیت به عمق دریا گریخت
جهل بر قدرت نشست
و جانی پر و بالی تازه یافت

اری رفیق!
به همین دلیل
من که تا زنده ام
می کنم نفرین و لعنت بر مومنین،
و ملا و هر حدیث کهنه ی،
که بر ما چتر جهالت را گرفت....
شمی صلواتی
#شمی_صلواتی