تامین امنیت، نگاە آمریکا بە مورد ایران هم

در جریان خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان، مشخص شد کە اصل برای آمریکا تامین امنیت خود است. و بە نظر می رسد کە ایالات متحدە آمریکا در مذاکرات علنی و پنهانی کە با طالبان داشتەاند، این امر را بنوعی تامین کردە و بنابراین خروج تاریخی خود را از افغانستان رقم زدند.

بە احتمال زیاد در رابطە با ایران و مذاکرات برجامی هم ایالات متحدە از همین استراتژی پیروی کند. در واقع با حصول اطمینان از اینکە ایران بە بمب اتمی دست نخواهد یافت، و نیز امنیت ایالات متحدە را از طریق نیروهای نیابتی و موشکهای خود بە خطر نخواهد انداخت، سە موردی اند کە برای این کشور کافی باشد تا دور آیندە مذاکرات برجامی را حول آن سازمان دادە و بە نتیجە برساند.

پس مسائل حقوق بشری و سیاستهای ایران در منطقە بە احتمال قوی از اولویت سابق برخوردار نخواهند شد، اما برنامە ساخت موشکهای بالستیک، هدایت نیروهای نیابتی و کنترل نیروگاههای اتمی ایران بر اساس توافقات حاصلە در مرکز توجە خواهند بود.

طبق خبری کە ایلنا منتشر کردە (برگرفتە از پایگاە خبری المانیتور)، یک مقام آمریکائی گفتە کە آمریکا بدنبال گنجانیدن مسائل منطقەای در مذاکرات برجامی نیست. و این می رساند کە ایالات متحدە با تاکید بر روی امنیت خویش، از تنوع اهداف دست شستە، و کاملا موردی می خواهد عمل کند.

با این حساب احتمال احیای برجام بالا می گیرد، هر چند در همان حوزە فعالیتهای هستەای ایران و مسئلە موشکها هم موارد عدیدەای موجوداند کە می توانند باعث کشمکشهای دیپلماتیک شوند.

افزودن نظر جدید