"شمال"، اسم رمز عملیات مشترک

درست بعد از مانور نظامی ارتش ایران در شمال غربی کشور، در رسانەها خبری مبنی بر تمایل حیدر علی اف بر ایجاد اتحادیە اقتصادی ٣ بعلاوە ٣، متشکل از "ایران، ترکیە، روسیە" و "آدربایجان، ترکمنستان، گرجستان" درج شد، کە از آن بعنوان نتیجە فشار ایران بر این کشور تعبیر می شود.

اما در ادامە تحولات موجود در شمال غربی کشور، خبر می رسد کە از فردا، چهارم اکتبر، مانور مشترک نظامی آذربایجان و ترکیە برگزار خواهدشد کە از آن بعنوان واکنشی در مقابل رزمایش ایران یاد می شود. مانوری کە روابط میان کشورها در منطقە را پیچیدەتر کردە و امکان برخوردهای نظامی را بالاتر می برد.

ترکیە با اجرای این نمایش می خواهد نشان دهد کە این آنکارا است کە در مورد سیاست جمهوری آذربایجان تعیین تکلیف می کند، و در رقابت میان کشورهای قدرتمند منطقە بر سر قفقاز جنوبی، بە هیچ وجە کوتاە نخواهد آمد.

از طرفی دیگر ایران کە بشدت از این مسئلە نگران است، در شرایط تحریمهای خارجی و اتخاذ سیاست پیشبرد روابط با همسایگان، بعنوان جایگزینی در مقابل فشارهای غرب، تشدید بحران در قفقاز جنوبی را بە نفع خود نمی بیند و بە همین جهت از امکان مانور زیادی برخوردار نیست.

البتە جمهوری اسلامی می داند کە در مقابل ترکیە از امکانات ویژەای برای فشار متقابل بر این کشور برخوردارند. از جملە تحریک علویان ترکیە، تحرک علیە نیروهای نظامی و شبەنظامی این کشور در سوریە، کمک بیشتر بە کردهای مخالف ترکیە و نیز ایجاد موانع بر سر خرید ملک از طرف شهروندان ایرانی در این کشور. اما بە نظر نمی رسد کە ایران بە هیچ وجە مایل بە اجرای این امر باشد، زیرا کە وضعیت خود را در شرایط مخاطرە آمیزتری قرار خواهد داد. ایجاد و تشدید بحران با همسایگان، کل پروژە ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل را باد هوا خواهدکرد.

و با توجە بە چنین شرایطی است کە آنکارا سیاست بە مراتب تعرضی تری را در پیش گرفتە است. جمهوری اسلامی با درافتادن با آمریکا و اسرائیل و در پیش گرفتن سیاست خصمانە با این کشورها از امکان مانور خود در رقابت با همسایەها بشدت کاستە است و طبق گفتەهای کارشناسان این ایران است کە کمتر از کشورهای دیگر منطقە از مواهب امکان فعالیتهای اقتصادی و تجاری بهرە می برد.

سیاست اسرائیل ستیزی، حتی کشوری مانند آذربایجان را کە با ایران دارای روابط تاریخیست و از اشتراکات فرهنگی و مذهبیخاصی برخوردارند، بە صرافت استفادە از این دشمنی بە نفع خود انداختە، و آن را بە سوی دشمنی با ایران سوق دادەاست.

از قدیم گفتەاند در خانە دیگران را نزن کە در خانەات را خواهند زد. آنچە در مرزهای شمالی اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی رقم خورد، حال در مرزهای شمال غربی کشور دارد بنوعی تکرار می شود. و شمال هم اسم رمز این عملیات مشترک است!

افزودن نظر جدید