۱۰ اکتبر روز جهانی "نه! به اعدام"

۱۰ اکتبر روز جهانی "نه! به اعدام"