نیاز بە پانزدە خردادی دیگر!

آیت اللە صافی گلپایگانی، مرجع شیعی، در دیداری با قالیباف رئیس مجلس ایران از حاکمیت خواست کە راە مدارا با جهان خارج در پیش گرفتە تا با فائق آمدن بر مشکلات بتوانند فاجعە معیشتی و اقتصادی را کە دامان کشور و مردمان این دیار را فراگرفتە، بزدایند. امری کە بلافاصلە با واکنش سایت تندرو 'رجانیوز' روبرو شد و طی مقالەای سرتاسر افتراء و تهمت بە آیت اللە گلپایگانی، او را مورد هجمە تبلیغاتی ناروا قرار داد. برای تندروها حریم قداست و احترام مذهبی آنگاە کە روحانیون با آنان سر ناسازگاری و انتقاد دارند، دارای هیچ معنائی نیست. بە ظن آنها مسلم واقعی کسی است کە مانند آنها بیاندیشد.

وضعیت زندگی مردم بە جائی رسیدە کە در سطح بالاترین مراجع مذهبی کشور هم ندای اعتراض و نارضایتی را برانگیختە است. فقر سیاە و بی آیندگی دمار کشور را در آوردە و حاکمان بی توجە بە زندگی مردم، تنها در پی پیشبرد اهداف سیاسی و عقیدتی خود هستند کە هیچگونە همخوانی با منافع مردم ندارند.

در ١٥ خرداد سال ١٣٤٢، خمینی در اعتراض بە انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، نفوذ روزافزون آمریکا در کشور و حق رای زنان قیامی را علیە حاکمیت شاە راەانداخت کە بشدت توسط ارتش آن زمان سرکوب شد. قیام خمینی قیامی ارتجاعی و واپسگرایانە در رابطە با امر اصلاحات، انقلاب سفید و حق رای زنان کشور بود، اما در رابطە با نفوذ روزافزون آمریکا در کشور خواستی مترقی بود، هرچند تجربە حکمرانی جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب بهمن ٥٧، نشان داد کە اعتراض علیە نفوذ آمریکا ریشە در دشمنی ایدئولوژیک و نە موضع گیری سیاسی داشت و بە این ترتیب با ضدیت غیرعقلانی با ایالات متحدە، ایران را بە لبە پرتگاە سوق دادند.

و حال بە نظر می رسد کە دوبارە باید از حوزەهای علمیە، و اما این بار در کنشی ماهیتا متفاوت کە انگیزە ترقی خواهانە دارد، مراجع مذهبی باید علیە نظام جمهوری اسلامی بپاخاستە و از درون ساختار ضد مردمی آن را بە چالش بکشند. چنانکە فاضل میبدی، روحانی دیگری، بیان می دارد دشمن، در اساس مشکلات داخلی کشور است و عالم دینی باید مشکلات مردم را فریاد بزند.

ما بە قیام ١٥ خرداد دیگری، و اما این بار در هیئت و ماهیت دیگری، نیاز داریم تا با تغییر در بنیان مذهبی گفتمان حاکم و ایجاد نگاهی دیگر بە دنیا، کشور را از بن بستی کە بە دست حاکمان نالایق ایجاد شدە، خلاصی دهد. بخش مذهبی میهن دوست و مترقی کشور باید دست بە عمل شدە و جدی تر در مورد مسائل کشور برخورد کند. روحانیت شیعی اگر نجنبد، تاثیر و نفوذ سنتی خود را هم از قبل اعمال نابخردانە حاکمان موجود کە بە نام دین عمل می کنند، از دست خواهند داد.

افزودن نظر جدید