فیلم سینمائی تازە برادران قاچاقچی

درست در همان روز اعلام تاریخ ادامە مذاکرات برجامی از طرف ایران و اروپا در رسانەها، یک اکشن ـ فیلم کوتاە دریائی در دریای عمان با شرکت جمهوری اسلامی و ایالات متحدە و با تم دزدیدن یک نفتکش دریائی ساختە می شود (البتە بنابر روایت فیلمساز کە همان سپاە پاسداران باشد) کە بر سر همان فیلم بلافاصلە ادعاهای مختلفی از طرف شرکت کنندگان اعلام می شود: یکی از شرکت کنندگان اعلام می کند کە در فیلم حضور نداشتە و تنها از دور ناظر بودە، اما فیلمساز اصرار دارد کە فیلم دارای دو پرسوناژ بودەاست.

ماجرای یاد شدە، هر تعقیب کنندە اخبار ایران و داستان برجام را بە یاد زمانی می اندازد کە در آن تندروها و محافل معینی در در زمان ریاست جمهوری روحانی، برای جلوگیری از عادی شدن نسبی روابط خارجی دولت وقت و برهم زدن بازی مذاکرات برجامی با غرب، با حک شعار مرگ بر اسرائیل بر موشکها، موشک پراکنی کردند و از دیوار سفارت عربستان در تهران بالا رفتند.

داستان، اگرچە هم اکنون در خشکی صورت نمی گیرد و در دریاها اتفاق می افتد، اما همان هدف را دارد: بحرانی کردن بیشتر روابط کشور با غرب، و برهم زدن مذاکرات برجامی.

تندروها و محافل معینی در کشور، کە بیشتر از سپاە پاسداران هستند، حتی سیاست دولتی را کە خود حامی بە قدرت رسیدنش بودند، بر نمی تابند؛ زیرا اصل بر آمریکا ستیزی است و هر سیگنالی کە بتواند در روند مورد نظر آنها اختلال ایجاد کند و بە شرایط بهتری منجر شود را بر نمی تابند.

برادران قاچاقچی بە هیچ وجە نمی خواهند بە موقعیت اقتصادی آنها ضربە بخورد. از طرف دیگر ادامە بر سیاست آمریکاستیزی کە در تمامی چهار دهە حکومت اسلامی بتدریج بە تقویت موقعیت سیاسی و امنیتی آنها هم انجامیدە، بە هیچ وجە منشی نیست کە بتوانند بە آسانی از آن دست بکشند. واقعیت این است کە هیچ کس و جناحی بە اندازە برادران قاچاقچی از سیاست آمریکاستیزی بهرە نبردەاست.

بە نظر می رسد، بعد از تسخیر خاکریز رئیسی و گذشت از آن، دیگر مانع آنچنانی برای میلیتاریزەکردن قدرت سیاسی در کشور باقی نماند. تسخیری کە الزاما بشیوە تسخیر و کنارزدن اصلاح طلبان و میانەروها اجراء نمی شود و این بار امثال رئیسی خود بە تسهیل روند آن کمک خواهندکرد. تسلط سپاهیان و نظامیان بر کشور، احتیاج بە روندی دارد کە بە نظر می رسد کم کم دارند بیشتر تمهیدات آن را فراهم می کنند.

حرف شنوئی و بی لیاقتی ابراهیم رئیسی، راە را بیشتر از آنچە تصور می شود برای آنها باز می کند.    

افزودن نظر جدید