جدال برای تصرف کشتی های نفکش و فیلم تبلیغی سپاە پاسداران

گفتار هفتە از سلسلە برنامەهای هفتگی است کە توسط گودرز اقتداری تهیە و اجراء می شود. موضوع این برنامە اختصاص بە جدال بر سر تصرف کشتی های نفتکش میان ایران و آمریکا در دریای عمان دارد.

بخش: 

افزودن نظر جدید