دوماهنامه دانش و امید

دوماهنامە اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، شمارە هشت.در این شمارە هم مطالب متنوعی از طرف نویسندگان این مجلە وزین در اختیار خوانندگان آن قرار گرفتەاست. شما را بە خواندن آن جلب می کنیم.

افزودن نظر جدید