دستمزد

کارگران و دستمزدی کە تنها تکافوی دە روز از ماە را می دهد!