یک هفته در دفاع از حقوق بشر در ایران - بروکسل

حقوق بشر برای همه

 جمعه ده دسامبر از ساعت ۱۴-۱۶، روبروی پارلمان اروپا در بروکسل

 

افزودن نظر جدید