سهم تولید مواد افیونی در دولت طالبان

آنچنان کە دیدە و شنیدە می شود  دولت جوان طالبان درافغانستان کماکان معاملات و درآمدهای حاصلە از مواد مخدر را دریافت و آنها را پنهان می کند. بنا بە گزارش خبرگزاری DPA از آلمان، سازمان ملل متحد اعلام نمودە کە افغانستان برداشت خشخاش و تریاک خود را چند برابر افزایش دادە است. بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، درآمد حاصلە ازتولید فرآورده های خشخاش همچون تریاک مبلغی میان ١/ ٨ تا ٢/٧ میلیار دلار بودە است، کە بە مزاق و میل طالبان می چسبد!

جنبش اسلامگرای طالبان از ١٥ آگوست٢٠٢١ سراسر افغانستان را بە تصرف خود آوردە است. آنها زمانی قدرت را در بدست گرفتند کە این کشوری از پیش با بحران و مجازاتهای اقتصادی بسیاری از قطبهای اقتصادی جهان درگیر بود.

بە همین جهت افزایش تولید مواد مخدر برآمدە از فرآوردەهای خشخاش خبری دلچسب برای دولت کنونی افغانستان است. چرا کە بە نوشتە DPA از آلمان ١٠ درصد کل اقتصاد این کشوراز فروش این مواد بدست می آید. منبع اصلی گزارش افزایش برداشت تریاک و سایر مواد مخدر، UNODC دفتر پژوهش و تحقیقات سازمان ملل متحد است. بر پایە اعلام و گوشزد این دفتر، همزمان بە قدرت رسیدن طالبان درآگوست امسال در مقایسە با ماه میت، نرخ تریاک و دیگرمواد هم خانوادە درآن ماه سعود بسیار بالای داشتە است.  

فروش تولیدات مواد مخدرافغانستان دست بالا را در بازارهای بزرگ داشتە و تعیین کنندە بودە است. از هر پنج مصرف کنندە چهار مورد خرید از کاشت و برداشت خشخاش در افغانستان می باشد. تریاک از گیاه خشخاش گرفتە می شود کە مواد بسیار اعتیاد آور و خطرناک دیگری چون هروئین، فینتانیل کە یک شبە مرفین بسیارقوی است ازآن تولید می شود. این مادە از جملە در مورفین، فرآوردەهای هم خانوادە مورفین، دارروی مسکن اکسی‌کدون کە خودیک داروی مخدرضد درد بودە  وبرای کاهش دردهای متوسط تا شدید، گاه بە تنهایی و گاه در ترکیب با سایر داروهای مسکن چون آمفیتامین نیزبکار می رود.  بنا بە گفتە  خانم میتە برود لیند سرپرست انجمن پزشکی دردهای روماتیسمی و مفصلی، امروز در سطح جهان و بویژە اروپا و دانمارک، کاربرد واستعمال اکسی‌کدون در مقایسە با سال ٢٠١٥، اکنون دو برابر افزایش پیدا کردە است، مدیران بخشهای درمانی این افزایش را یک معضل بسیار بزرگ قلمداد میکنند. این گونە فروآردەهای دارویی بسیار اعتیادزا بودە وریسک و ترس یک اعتیاد عمومی را در جامعە بوجود آوردە است. 

در ایالات متحدە استفادە بیش از حد از مواد افیونی، تبدیل بە یک اپیدمی اجتماعی شدە است. و در این رابطە بود کە دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا،سال ٢٠١٧را سال بحران ملی نامید. در طول آنسال نزدیک نیم میلیون نفر جان خود را بە دلیل خرید و مصرف  دوز بالای مواد دارویی با مارکاکسی کانتین از دست دادند. مصرف و کاربرد این دارو از هروئین و شبە مورفین فینتانیل  بسیار بیشتر است.  

 

.

 

 

 

افزودن نظر جدید