تظاهرات جهانی زنان علیە خشونت

پلیس ترکیە با پرتاب گاز اشک آور، تلاش کرد کە تظاهرات و فریاد زنان علیە خشونت را برهم زند. برای ابراز نارضایتی و اعتراض بە وضعیت اجتماعی زنان در ترکیە و مخالفت با خشونتهای جنسی، روز پنجشنبە ٢٥ نوامبر، صدها تظاهرکنندە در خیابانهای شهر بزرگ استانبول گرد آمدە بودند. دولت ترکیە بە دلیل مخالفت با پریسیپهای کنواسیون استانبول کە از نگاه این دولت در تناقض با ارزشهای سنتی خانوادگی در این کشوراست، پیشتر از این کنواسیون الحاقی کنارکشیدە و بیرون آمد بود.

بە گزارش سازمانهای غیردولتی حقوق بشر، از آغاز سال تا کنون ٣٤٥ زن در ترکیە بە قتل ناموسی رسیدەاند. راهپیمایی اعتراضی زنان در ترکیە بخشی از ابتکار عمل  گستردەای بود کە هزاران نفر را در سراسر جهان برای اعتراض بە خشونت علیە زنان بە خیابانها کشاندە بود.

این ابتکار با برگزیدن رنگ بنفش تجلی پیدا کردە بود، کە این جلوە را بویژە در مادرید پایتخت اسپانیا و با آمدن انبوه جمعیت تظاهرکنندە با جامە و کلاه، ماسک و پرچمهای بنفش رنگ و با فریاد، "پایان خشونت بر زنان اکنون" در خیابانهای مادرید می شد دید.

در اسپانیا نیز امسال ٣٧ زن از سوی همسران و یا شرکای سابق زندگی خود بە قتل رسیدەاند. از سال ٢٠٠٣ تاکنون آماراین گونە جنایتها در این کشور١١١٨ نفر بودە است.

آمار دادە شدە از سوی سازمان جهانی زنان کە یک آژانس دیدبان برابر حقوقی جنسیتی سازمان ملل متحد می باشد، بیانگر آنست کە امروز در سطح جهانی از میان هر سە زن حداقل یک نفر مورد خشونت های فیزیکی با خصوصیت جنسی قرار می گیرد. در بیشتر موارد مرتکب جرم آشنا و از نزدیکان قربانی بودەاست.   

فرانس پاپ اعظم واتیکان نیز نگاه مستقل خود را در این زمینە اعلام نمودە است، او در حساب تویتری و در فضای مجازی نوشتە است کە "آزار و خشونتی کە زنان بسیاری با آن درگریبانند، رفتار مردان بزدل ، ترسو و حقیر است. زنانی کە قربانی اینگونە رفتارهای خشونت آمیزند، باید از سوی جامعە مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند".    

بخش: 

افزودن نظر جدید