فرار شبانە

در رسانەها خواندیم کە آخوندی علت بلایای طبیعی ناشی از کم آبی واردە بر مردم را ناشی از قهر و غضب خداوند دانست. او فرمود خدا عصبانی است و بە انتقام برآمدەاست، زیرا کە مردم از راە خداپرستی فرسنگها دور شدەاند و دیگر فرائض لازم دینی را بە جای نمی آورند.

آخوند ما بە یمن نزدیکی بە پروردگار درست می گوید. خدا واقعا عصبانیست، اما او در یک عدم دقت ناشی از خلسە ماورائی فراموش کردە بگوید کە این بار عصبانیت خدا ناشی از دروغگوئی کسانیست کە باز بە نام دین بیشتر از چهل سال است در دیاری حکم می رانند و آنچە بە جای گذاشتەاند مملکتی پر از بحرانهای پر ملاط اقتصادی، اجتماعی و سیاسیست. او فراموش کردە بگوید کە خدا درست بە این علت طبیعت را دوبارە علیە مردم فراخواندەاست زیرا کە اجازە دادەاند جماعتی آخوند مسلک ضدمردم، دین و زندگی آنها را بە سخرە گرفتە و علیە خودشان مکارانە بەکاربرند. مردم نیز باور آوردە و رخصت دادەاند کە آنچە نباید بر سرشان آورند، بیاورند!

و این بار نیز خدا مانند همیشە، بعلت فاصلە وراء و ماوراء، و کم سوئی دیدگان در تشخیص گناهکار و بی گناە، آنگاە کە تنبیە می کند همە را بە شلاق انتقام می بندد، و درست مانند قوم لوط بدون توجە بە اینکە میان آنها خردسالانی بودند کە هنوز هیچگونە تصوری از گناە و معصیت نداشتند، اما همە را با بارانی از سنگ، سنگدلانە هلاک کرد!

چنانکە در روایت آمدەاست:

(جبرئيل و دو فرشته ديگر را نزد لوط ـ عليه السلام ـ فرستاد، و فرشتگان به نزد لوط آمدند و آن چه خدا فرموده بود، رخ داد. جبرئيل به لوط گفت «ما مردم اين دهكده را هلاك می كنيم كه مردمش ستمگرانند".
لوط گفت: هم اكنون هلاكشان كنيد! جبرئيل گفت «ميعاد آن ها صبح است و جبرئيل گفت: اطرافيان و خانواده خودت را شبانه خارج سازد از عذاب ايمني باشند و چون صبح شد وقت هلاك قوم رسيد جبرئيل بال خويش را در زمين فرو برد و زمين آسمان را واژگون نمود و از طرف خداوند سنگ بر سر قوم لوط باريد و به سبب سنگي كه از آسمان باريد همه آن ها هلاک گشتند.)

و درست مانند لوط پیامبر (درود خدا بر او باد)، آخوندها اطرافیان و خانوادەهای خود را شبانە خارج کردند، و این بار مردم را در بیابان بی آبی و فقر و بدبختی بی پایان در مقابل انتقام سخت خدا، باز رها کردند!

و همیشە بندگان خدایند کە می بازند، و فرستادگان و مقربان رسولان خداونداند کە پیروزاند! و خدا از ازل مقرر فرمود کە جنت از آن فرستادگان اوست و دوزخ از آن عوام خودسر.

و سورەای در تائید عمل آخوندها نازل شد کە "آیا داعش هم چنین نکرد کە انتقام طغیان بشر علیە خدا را از همە آحاد انسان، بدون توجە بە کودکان و خردسالان، با ترکاندن بمبهای دهشتناک، گرفت!؟"

و خدا قهار است و بزرگ. و عقل انسانها باز فرسنگها فارغ از درک اعمال او. کە هیچ وقت نفهمند علت، فلسفە و نقطە غائی کردار او.

و آخوندها روز بعد از شب فرار، کتاب مقدس را در کنار چشمە خرم و جوشان ورق می زنند و شکر می گذارند پروردگاری را کە نعماتش را پایانی نیست.

افزودن نظر جدید