پسر خوب، پسر بد

زمانی کە بچە بودیم همیشە این نصیحت را از خانوادە یا بزرگترهایمان می شنیدم کە نباید با آدمهای بد رفت و آمد داشتە باشیم. زیرا طبق نظر همین بزرگترها، آدمهای بد خودبخود منجر بە بد شدن ما می شدند! و یا حتی آنگاە کە مشکلی برایمان پیش می آمد و خطائی از ما سر می زد، بلافاصلە علت را بە پسر یا دختر فلانی نسبت می دادند و مسئولیت عمل بد انجام شدە از روی شانە ما برداشتە می شد. خلاصە در چنین فرهنگی، نە نشست و برخاست با بدان جایز بود و نە هیچگاە ما مسئولیت کارهای بدمان را داشتیم. هر چە بود از بیرون از ما می آمد و بر ما تحمیل می شد!

عین همین داستان بیشتر از چهار دهە است کە در جمهوری اسلامی، اما در سطحی کلان تر، تکرار می شود. جمهوری اسلامی همیشە پسر خوب ماجراست و اگر هم بد بشود و یا عناصری از آنها بد بشوند علت همانا نشست و برخاست با بدان است، و بدان هم همانا غرب و فرهنگ ملحد آنهاست.

با روشن شدن علت رد صلاحیت لاریجانی مشخص شد کە رفت و آمد او و خانوادە اش بە خارج، از جملە از علتهای عدم تائید صلاحیت او برای نامزدی پست ریاست جمهوری در دورە سیزدهم بودەاست. و این، باز ما را یاد داستان پسر خوب و پسر بد می اندازد. خارج نرو کە با بدان معاشرت می کنی  و همین باعث بدی تو می شود!

عین همین قصە هم راجع بە مذاکرات برجامی صدق می کند. نباید با آمریکا مستقیما گفتگو کرد زیرا باز بدی بە برادران خوب ما منتقل خواهد شد!

خلاصە هر چە خوبی هست مال ما است و هر چە بدی هست مال دیگران. و برای اینکە بد نشد، بهترین راەکار همانا دوری کردن از بدان است.

و البتە مشخص نیست کە این چە نوع آدم خوبیست کە بلافاصلە در اثر نشست و برخاست با دیگران بد می شود، اما خود نمی تواند خوبی خود را منتقل کند! و واقعا این یک پرسش جدیست کە چرا این دوستان خوب ما آنقدر ضعیف اند کە نە جرات دارند با بدان رفیق شوند و نە قادراند بە گاە دوستی، بدان را بە خود متمایل کنند!

بعضی وقتها این عمل اخلاقی برادران پاکدامان و خوب ما، آدمی را بە این نتیجە می رساند کە شاید بدی اخلاق بهتری باشد زیرا کە از قدرت، استحکام و توانائی نفوذ بیشتری برخوردار است.

خلاصە خاطرات بچگی ما با خاطرات بزرگسالیمان هم بە یمن تشدید چنین فرهنگی توسط قدرت سیاسی در ایران، در هم آمیختەاند. و پسران بد هنوز آنقدر قوی اند کە میلیونها میلیون ایرانی را بە طرف غرب کوچانیدەاند، و اما یک غربی در کشور خوبان هنوز کە هنوز است تقاضای پناهندگی نکردەاست.

و بنازم قدرت شیطان را!

بخش: 

افزودن نظر جدید