کاپیتولاسیون اسلامی

طبق مطلبی مندرجە در 'بهارنیوز'، سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل محمد خاتمی، تا کنون بالغ بر دە بار علیە حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، شکایت کردە کە بە هیچ نتیجەای نرسیدەاست. خبر از این قرار است کە شریعتمداری مدعیست دو زونکن اطلاعات از دیدار محمد خاتمی با جورج سوروس در اختیار دارد. جورج سوروس یک سرمایەدار آمریکائیست کە بە پشتیبانی مالی از جنبش ٨٨ از طرف افرادی مانند شریعتمداری متهم است. علیزادە طباطبائی می گوید کە نکته حائز اهمیت اینجاست که مدیرمسئول کیهان از مصونیت قضایی برخوردار است. او در ادامە می گوید کە یک هیئت منصفه‌ای آن‌جا وجود دارد که کاملا یکدست رفتار کرده و به طرف آقای شریعتمداری رای صادر می‌کنند!

طباطبائی می گوید دادگاە اگر تابع نظر هیئت منصفه هم نباشد، تحت فشار نیروهای امنیتی قرارگرفته، و در نهایت آن‌ها هم همان حرف هیئت منصفه را می‌زنند!کاپیتولاسیون اسلامی

حسین شریعتمداری کە نمایندە شخص رهبر نظام در روزنامە کیهان است، در نقش یک روزنامەنگار در واقع بعنوان جلاد نظام در حوزە تبلیغاتی عمل می کند. او کە بشدت بە هیستری ضد آمریکائی ـ ضد غربی مبتلاست و فردی ذوب شدە در ولایت فقیە محسوب می شود، با تمایلات بشدت ضد اصلاح طلبی، ضد لیبرالیستی، ضد چپ و بطورکلی هر آنچە کە بە دنیای غیر ولایت فقیهی منسوب می شود، بدون توجە بە هیچگونە معیار ژورنالیستی و کاملا ضد اخلاقی و ضد انسانی تنها هدف ممکن برایش تخریب دیگران و ذی حق جلوەدادن خودی هاست.

اما فراتر از این امر، اشارە وکیل خاتمی بە مورد مصونیت قضائی حسین شریعتمداریست کە جلب توجە می کند. زمانی خمینی در دهە چهل شمسی علیە کاپیتولاسیون در نظام شاهنشاهی برخاست، و در سخنرانی ای بە این مناسبت گفت کە با وجود کاپیتولاسیون، اینها (یعنی آمریکائی ها) از هر جنایتی کە در ایران بکنند مصون خواهندبود.

و حال بعد از نزدیک بە شش دهە از آن واقعە، شاهد سربرآوردن کاپیتولاسیون اسلامی هستیم. بە جای اینکە شخص شریعتمداری هم مانند همە مردم کشور تابع قانون باشد و بە یکسان با اوعمل شود، اما عملا بە امتیازاتی دست یافتە کە او را فراتر از قانون نظام هم قرار دادەاست. جلاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مصون است تا دغدغە گرفتارشدن در قانون، افکار او را در زهرپراکنی هر روزە مشوش نکند!

منطق کاپیتولاسیونی عبارت از این است کە یک کشور خارجی، سیستم قضائی کشوری را برای محاکمە اتباع خود، در صورت انجام دادن تخلفی ذی صلاح نمی داند. شریعتمداری هم از چنین مصونیتی برخوردار است. قرار است نە در دادگاهی عادی محاکمە شود و نە چنین دادگاههائی از ظرفیت و توان بە محکمە کشیدن او برخوردار باشند. تا جائیکە تیغ رادیکالیسم افراطی و دلواپسانە او علیە مخالفان منجر بە تقویت راست نظام می شود، او دارد راە درست را می رود. درستکار هم کە محاکمە نمی شود، و این شاکی است کە بە درد گناە و جرم آلودە شدەاست!

شریعتمداری کە بە دنیای از مابهتران تعلق دارد، قرار است در صورت تخلف بە سیستم قضائی همان کشور خارجی ارجاع دادەشود کە در تهران مستقر است! بە نظر می رسد از همان ابتدا هم مخالفت با کاپیتولاسیون آمریکائی، اساسا بر سر این بود کە چرا این کاپیتولاسیون اسلامی نیست!

بخش: 

افزودن نظر جدید