از دخالت بە ادارە

امیرعلی حاجی ‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان به جزئیات هشدار فرماندهان سپاه به حسن روحانی در جلسەای در سال ۱۳۹۶ پرداخته کە برای اولین بار است علنی می شود. در این نشست، فرماندهان سپاە به رئیس جمهوری وقت هشدار دادەاند کە حرف‌ها و مخالفت‌هایش با ولی فقیە قابل تحمل نیست. حاجی زادە همچنین می گوید کە قاسم سلیمانی در همان جلسە بە حسن روحانی گفته "می‌خواهی مسیر احمدی‌نژاد را بروی؟"

در همان حال در مقالەای بە نام "جناح حاج قاسم 'ولایت' بود"، بە قلم 'کبری آسوپار' کە در سایت 'جوان' متعلق بە سپاە پاسداران درج شدە، نویسندە معتقد است کە آنچە برای قاسم سلیمانی اهمیت داشت فرمانبرداری از شخص ولی فقیە بود و بس. آسوپار می گوید کە آنچه قاسم سلیمانی در دیدار با روحانی گفتەبود، ادامه همان نامه مشهور فرماندهان سپاه به خاتمی در سال ۷۸ است. بە گفتە او، ولایتمداری و انقلابی‌گری حاج ‌قاسم در همه ۴۰ سال گذشته، نه تنها ذره‌ای کمرنگ نشد بلکه روز‌به‌روز تقویت هم شد.

فائزە هاشمی هم در هفتە اخیر مدعی شد کە ابراهیم رئیسی در واقع کارەای نیست و این سپاە پاسداران است دولت را ادارە می کند.

دو فاکت تداخل سپاە در کار دولت اصلاحات و دولت میانەروها، کە خودشان علنا بە آن اعتراف می کنند، بخوبی نشان از آن دارند کە چگونە بازوی نظامی ـ ایدئولوژیکی نظام در تمامی این سالها با دخالت مستمر و تهدیدآمیز خود در دولتهای منتسب بە اصلاحات و میانەروها، تلاش کردەاند خود سکاندار و هدایتگر اصلی دولت باشند، و در واقع با تهدید و هشدارهای آشکار و نهان تلاش کردەاند آنچە را کە خود بە صلاح دانستەاند، دیکتە کنند. امری کە بطور کامل در آن موفق نشدند و بە همین دلیل در تمامی سالهائی کە دو جناح اصلاح طلب و میانەرو قوە مجریە را در دست داشتند، بطور مستمر با فشار و هجمەهای جناح راست و امنیتی درون نظام روبرو بودند.

البتە همین جناح تلاش کرد کە در دهە هشتاد با راندن احمدی نژاد بە پست ریاست جمهوری، سرانجام فرد کاملا نزدیک بە خود را بە قوە مجریە بفرستد تا بە دوگانگی موجود خاتمە دادە و آنچە را کە ولی فقیە همراە نیروهای نظامی و امنیتی در رویای آن بودند را در سطح دولت بخوبی متحقق کنند. امری کە میسر نشد و احمدی نژاد با وجود همە ضرباتی کە بە اصلاح طلبان واردکرد، اما با خیرەسری های خود و مواضعی کە گرفت با ولی فقیە درافتاد و عملا منجر بە ناامیدی جناح راست از خود شد.

جناح راست البتە، علیرغم همە دشواری ها و فراز و نشیبهای موجود، در تمامی این سالها از مهندسی تمام و کمال انتخابات ریاست جمهوری غافل و ناامید نشد، و سرانجام امسال در دور سیزدهم توانست ابراهیم رئیسی را بە ریاست قوە مجریە برساند، تا بە گفتە فائزە هاشمی فردی را داشتەباشند کە کاملا گوش بە فرمان فرماندهان سپاە باشد.

ظاهرا تا حالا، با توجە بە اعمال ابراهیم رئیسی این امر متحقق شدەاست. در واقع رهبر نظام و نیروهای نظامی ـ امنیتی توانستند از مرحلە دخالت بە مرحلە ادارە دولت صعود کنند و برای اولین بار در طول رهبری خامنەای، دولتی باب میل خود بوجود بیاورند. دولتی مطیع و گوش بفرمان کە فقط مجری باشد و بس.

بە این ترتیب با اینکە سپاە خود مستقیما دولت تشکیل ندادەاست، اما بعنوان هدایتگر اصلی، نبض آن را در دست دارد. در واقع در دولت سیزدهم، سپاە و ولی فقیە بر هم منطبق می شوند و بدینگونە هم شمشیر بە قامت معنویت در می آید و هم معنویت بە قامت شمشیر. اگرچە با توجە بە دخالتهای هشدارگونە و تهدیدآمیز سپاە، این فرضیە هم قوت می گیرد کە این در واقع سپاە است کە بیشتر خواب هدایت دولت را می بیند، و وجود ولی فقیە تنها بهانەای است و بس.

افزودن نظر جدید