تبدیل دولت بە کارگزار

مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مصاحبەای با ایلنا بشیوە عجیبی اصرار بر این دارد کە لازم نیست سند همکاری استراتژیک بیست و پنج سالە همکاریهای ایران و چین بە تصویب مجلس برسد! او معتقد است کە این سند جزئیات خاصی ندارد و تنها یک سری کلیات است. آنچە او بنوعی بر روی آن تاکید می کند این است کە جزئیات بعدها با شروع فعالیتهای شرکتهای دو طرف مشخص می شود!

قابل ذکر است کە سند همکاری ایران و چین با دورزدن دولت دوازدهم و با هدایت شخص خامنەای کە علی لاریجانی را بە سرپرستی پیشبرد آن گماشت، مراحل تدارکاتی خود را بە پایان برد. بە زبانی دیگر خامنەای با دور زدن دولت، یعنی ارگانی کە تدوین چنین اسناد مهمی وظیفە آن است، ضربە مهلکی بە مشروعیت و جایگاە قوە مجریە زد.

حال بعد از گذشت ماهها، باز با نوع سخنانی کە حریری بیان می کند، بە احتمال قطعی این سند بە مجلس نخواهدرفت و درست همانگونە کە دولت دور زدەشد، مجلس نیز از کل ماجرا دور نگەداشتە خواهدشد. آنان بە مجلس تقریبا یکدست خود نیز باور ندارند.

بە این ترتیب عرصە همکاری های استراتژیک در سطح بین المللی، عملا و تماما بە بیت رهبری منتقل می شود، بیتی کە در آن مشاوران درجە اول سپاهی حضور پر رنگ دارند.

می توان گفت قوە مجریە، یا همان دولت، در جمهوری اسلامی بیش از پیش از معنای خود تهی شدە و بە کارگزار تبدیل می شود.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.