الیگارشی قدرت و گرایش بە شرق

بە مرور زمان، میزان وابستگی جمهوری اسلامی بیشتر از پیش بە روسیە و چین آشکار می شود. دیگر مشخص است کە گرایش بە شرق، تدوین قرارداد بیست و پنج سالە با چین، عدم انتشار جزئیات آن و حتی خودداری از ارسال آن بە مجلس کذائی، نە تنها از روی تمکین بە استقلال و خودکفائی کشور نیست، بلکە کاملا از روی استیصال و درماندگی است. هدف پیش بردن سیاست آمریکاستیزی بە هر قیمتی است.

سایت بهار نیوز، طی گزارشی بە نقل از جهان صنعت بە این اشارە دارد کە نوع برخوردهای اولیانوف در مذاکرات وین، بعد از بە قدرت رسیدن تندروها در نهاد ریاست جمهوری، کاملا گستاخانە و بیرون از عرف و عادت دیپلماتیک می باشد. گزارش معتقد است کە اولیانوف تنها بر اساس منافع روسیە عمل می کند و نوع رفتار و گفتار او را دخالت در امور ایران ارزیابی می کند.

از طرف دیگر، احمدی نژاد هم از گفتەهائی  در میان حکومتیان، دال بر عدم رضایت چین از علنی شدن مفاد قرارداد بیست و پنج سالە چین و ایران می گوید.

جولان چین در زمینە اقتصادی و جولان روسیە در زمینە برجام (سیاست خارجی)، بدون اینکە شاهد واکنشهای مناسب از میان حکومتیان باشیم، نشان از آن دارند کە پیش برندگان اصلی نظام برای مقابلە با ایالات متحدە و پیشبرد سیاست ضدغربی خود، بر خلاف گفتەهای وزیر خارجە دال بر توازن در سیاست خارجی، بە دام چین و روسیە افتادەاند. سیاستی کە در برگزاری مانورهای مشترک با این دو کشور در شمال اقیانوس هند بە اوج می رسد.

کاملا واضح است کە اگر برجام بە نتیجە نرسد، وابستگی کشور بە چین و روسیە از این هم فراتر رفتە و این دو کشور بەمراتب از امتیازات بیشتری در زمینەهای اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار خواهند شد. حتی بە نظر می آێد در صورت پیشرفت مذاکرات برجامی هم، گرایش جمهوری اسلامی بە سمت شرق نە تنها کاهش پیدا نکند بلکە این اساسا دولتهای روسیە و چین خواهند بود کە بە یمن برداشتن و یا کاهش تحریمها از آن بیشترین سود را خواهند برد.

اگر وضعیت بە این سمت پیش برود، اصولگرائی (بخوان اقتدارگرائی) در کشور تثبیت یافتە و ما شاهد قدرتمندتر شدن الیگارشی قدرتی خواهیم بود متشکل از نیروهای امنیتی ـ نظامی از یک طرف و بخش اصولگرای روحانی ـ ایدئولوژیک از طرف دیگر.

تلاش هستە سخت قدرت برای فراروئیدن بە این مرحلە، کە در آن یک بار برای همیشە از صعود نیروهای منتقد بە ارگانهای قدرت جلوگیری می کند، پیروزی بزرگی در تثبیت گام دوم انقلاب اعلام شدە توسط خامنەای محسوب خواهد شد.

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

من از هواداران وعلاقمندان به سازمان( فارغ از دیدگاه ها و انشعابات از مقطع ۵۹) چه در اوایل دهه ۵۰ وقبل از خیزش قیام۵۷ و چه بعداز قیام و زندانی شدن و دوره فترت تا کنون بوده و هستم و در مقاطعی با دیدگاه انتقادی نسبت به عدم ارتباط و انسجام تشکیلات و سازمانی بخش برون مرز با بخش داخل کشور جزو دعدغه های ذهنی من و امثال من که به اعمال خویش رها شده بودند هستم ؛ امید است هرچه زودتر این پیوند برقرار بشود ومجددا شاهد سر بر آوردن جریان چپ و پویا که نمایندگی واقعی کارگران کشور را داشته ودر بزنگاه های تاریخی بتواند رسالت تاریخی خویش را به منصه ظهور و ثبوت برساند ! پویا و مانا باشید و پرچمتان هماره در دستان کارگران کشور در اهتزاز بادا!