مرگ همشهری به یاد ابراهیم اصغرنژاد (ابراهیم چریک) که از دست رفت!

باورکردنی نیست مرگ دوست. خاصه دوستی که خاطره نسلی را با خود داشته و دارد. سی سال پیش، انگارهمین دیروز بود که ابراهیم، جوان ریز نقش چابک اندام را درتمام کوچه و پس کوچه های شهرمان لنگرود می دیدیم . هرجا که گفتگو، جروبحث، پخته و ناپخته در فضای سیاسی شهرمان درکاربود "ابراهیم چریک" سُرومُر و یکدنده آنجا حاضربود.

همین یکدنگی حضوراو، وی را درسطح شهر و در درون صف بندیهای آنروزی مان انگشت نما ساخته بود. همه ما از هر گروه و دسته، سازمان و حزبی، در این خوش خیالی ِ خود ساخته بودیم که انقلابی را به جان خریدیم و با اندک شرری زندگی خواهیم کرد. برما تاختند و یکی پس از دیگری، به هیچکدام مان مجال عرض اندام ندادند. جمعی را ربُودند و به زندان بردند و بعداً بدرون "خاوران "ها به زیرخاک کشاندند، جمعی را روفتند و هریک مان را به گوشه ای پرتاب کردند. سهم ابراهیم و قمر نیز نروژ افتاد. امیر و آناهیتا، یادگار زندگی مشترک آنان اند که ابراهیم در زندگی زیر پنجاه سالگی اش، وصله سالهای تن اش کرد. فرصت ابراهیم بیرحمانه کوتاه بود و بیشترین زمان همین مجال کوتاه بود که آتش بیماری سرطان برجانش افتاد و او را ازما گرفت.

همسرش قمر می گفت: "ابراهیم روزهای درد و بیماری را با شعر درمان می کرد به ویژه دلبستگی اش با شعر ارغوان ِ الف سایه بود".

ما نیز در این میان و در اندوه از دست دادن رفیقی صاحبدل وعاشق زندگی، در کنار آناهیتا، امیر و قمر، به یکایک اعضای خانواده اصغرنژاد، آل بویه تألم و تأثر خود را اعلام می داریم .

با این چند بیت از شعر ارغوان یادش را گرامی بداریم.

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی است هوا؟
یا گرفته است هنوز؟

امضاء ها
جمعی از همشهری های ابراهیم درخارج از کشور:
محمد رضا بهبودی، غلام بهبودی ، یوسف پویا، علی پویا، رفعت رنجبران لنگرودی، امیرجواهری لنگرودی، گلنازغبرایی، هادی جواهری لنگرودی، رضا مقصدی، عباس زمانی، اکبرزمانی، زری سجادی، نقی ریاحی، احمد پیله ور، رامین دعاگو، زهرا دعاگو، پوران رمضانی، پژند رمضانی، مهدی علیزاده، اصغرمنتظری، خسروکپورچیان لنگرودی، اسد صحتکار، محمود نعلبند، ابوالقاسم شمسی، رحمت اخوان، علی گلباغی، مجید گلباغی ، تقی ریاحی لنگرودی، تهمینه ریاحی لنگرودی، زهره ریاحی لنگرودی، نقی جوینده، طلعت ریاحی لنگرودی، صمد وکیل صادقی، بهجت ساحلی، داوود غفورساحلی، فرهاد رجب پور، ارژنگ انشایی، نازنین جواهری شلمانی، جواد جواهری، فروغ جواهری، علیرضا یکتا، حسین غبرایی، زرین مرتضائیان، محسن غبرایی، غلام دوستدار، قاسم اسماعیل پور، محسن توصیفیان، محمد تجلی جو، قاسم وثوقی، شمس الدین صیحانی، زهرا زرکار لنگرودی، حسن مبلغ ناصری، اسماعیل طاهایی، مهدی اسدپور، متین بحری، مجید بحری، محمد بحری، فروغ خاوری، احمد پناهنده، علی عبدالرضایی، عفت ماهباز لنگرودی و ...

امضاها ادامه دارد.

افزودن نظر جدید