پیام های فرستاده شده به پنجاه و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل، ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

پیام حزب توده ایران به سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پیام حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

 پیام رفیق محمدعلی عمویی به سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

پیام پروین فهیمی مادر زنده یاد جانباخته جنبش سبز سهراب اعرابی

افزودن نظر جدید