روز جهانی زبان مادری را گرامی می داریم

بند سوم منشور کانون نویسندگان ایران: «کانون رشد و شکوفایی زبان‎های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند مردم ایران می داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه چاپ و نشر و پخش آثار به همه زبان‎های موجود مخالف است.»

ایران کشوری است داری تنوع زبانی؛ زبان‎هایی که پا به پای زبان فارسی از دیرباز تا امروز زنده و پویا به حیات خود ادامه داده اند. اگر زبان هر گروهی از مردم،امروز زنده است به این معنی است که به سلامت از پیچ و خم عصر‎‎ها و حادثه‎ها گذشته است و وظیفه‎ی ماست که مانند پیشینیان آن را در برابر هجمە نژادپرستان و حاکمان حفظ کنیم. امروزه «تجزیه‎ هراسی‎» موجب شده است تا نگاه به زبان‎های متنوع کشور، نگاه سیاسی و سرکوبگرانه باشد. بازداشت و سرکوب فعالان مدنی در این حوزه نتیجه همین نگاه است. دیدگاه برتری جویانه به زبان ضربەای مهلک به فرهنگ بشری است. اما زبان تنها یک درخت پر شاخه نیست بلکه برگ‎ها، شکوفەها و میوەهای آن بخشی زیبا از هستی این درخت‎اند؛ به دیگر سخن زبان تنها یک ابزار ارتباطی نیست بلکه نخستین گهوارە‎ای که اندیشه و هنر و احساس هر انسانی در آن شکل می گیرد، زبان مادری اوست و از بین رفتن هر زبانی یعنی به خطر افتادن زندگی معنوی عدەای از انسان‎ها و نیز ضایع شدن بخشی از میراث تاریخ بشری.

کانون نویسندگان ایران، ممانعت از رشد زبا‎ن‎های متنوع کشور را محکوم می کند. کانون روز جهانی زبان مادری را گرامی می دارد و این روز را به همه کوشندگان حفظ زبان‎های متنوع در همه جای ایران و جهان شادباش می گوید.

افزودن نظر جدید