حملە موشکی سپاە پاسداران بە اقلیم کردستان محکوم است

چند روز قبل سپاە پاسداران با شلیک دوازە موشک بە شهر اربیل، بە گفتە خود برای بی پاسخ نگذاشتن جنایت ها و شرارت های اسرائیل، مرکز راهبردی این دولت را در اقلیم کردستان مورد حملە قرارداد.

در پی همین حملە بود کە کتائب حزب اللە عراق، گروە شبە نظامی نزدیک بە ایران، از تهاجم پهپادهای اسرائیلی از خاک عراق بە نقاطی در کرمانشاە گفت و اعلام کرد کە چند روز قبل از این واقعە دولت تل آویو طی عملیاتی نظامی اهدافی را در داخل خاک ایران بمباران کردەبود.

نوع خبردهی جمهوری اسلامی، و سکوت ویرانگر آن در قبال حملە اسرائیل بە مراکزی در داخل خاک ایران، به خوبی نشان می دهد کە چقدر جمهوری اسلامی وقایع را وارونە بازتاب می دهد و تا چە اندازە کشور در مقابل تجاوزات دیگر کشورها آسیب پذیر است. جمهوری اسلامی با مسکوت گذاشتن خبر حملات اسرائیل بە کرمانشاە و ربط دادن حملە موشکی خود بە اربیل بە کشتەشدن دو فرماندە سپاە در سوریە، ضربە پذیری وحشتناک خود را از افکار عمومی پنهان کردە و عمق فاجعەای را کە در میهن ما در جریان است بە خیال خود لاپوشانی می کند.

و در خصوص وجود مراکز راهبردی اسرائیلی در اقلیم کردستان هم باید گفت کە تا کنون هیچ منبع رسمی نە تنها آن را تائید نکردەاست، بلکە بە فرض وجود آنها هم باید گفت کە اتفاقا خود جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان علاوە برداشتن کنسولگری، دارای عوامل نفوذی و دهها خانە و مرکز مخفی اطلاعاتیست کە در طی تمامی این سالها، و بویژە در دهە نود میلادی قرن گذشتە دست بە ترور مخالفان خود در خاک عراق زدند. و سئوال این است کە چرا وجود چنین خانەها، عوامل و افرادی در اقلیم کردستان رواست، اما وجود مراکز راهبردی اسرائیلی حرام و ممنوع؟!

علاوە بر این جمهوری اسلامی در خاک سوریە و نیز در جنوب لبنان و و نوار غزە هم دارای نفوذ و عوامل اطلاعاتی و امنیتی است، و از طریق آنها مرتب بە تهدید امنیتی اسرائیل دست می زند. و باز سئوال این است کە چرا وجود چنین مراکز، افراد و تحرکاتی برای جمهوری اسلامی شرعی و رواست، اما برای اسرائیل کە جمهوری اسلامی موجودیت آن را تهدید بە نابودی می کند، روا نیست!؟

حملە موشکی سپاە پاسداران بە خاک اقلیم کردستان بشدت محکوم است، و اگر جمهوری اسلامی واقعا بە فکر امنیت کشور و مردم ایران است خوب است کە مراتب نگرانی خود را از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح کند و سعی کند یک بام و دو هوا عمل نکردە و همانی را کە برای رقیب خود جایز نمی شمارد برای خود نیز روا ندارد. ضمنان این حق هر کشوریست کە بدون ترس و تهدید دیگر کشورها روابط خود با دیگر کشورها را سامان دهد. بە همان اندازە کە جمهوری اسلامی حق داشتن رابطە دیپلماتیک و عادی، بر پایە حفظ منافع مشترک و احترام متقابل در اقلیم کردستان دارد، بە همان اندازە هم اسرائیل از چنین حقی برخوردار است. 

مردم کردستان عراق، ملتی رنج کشیدە در طی تاریخ اند و روا نیست کە در اوج بحرانهای این منطقە کە خود را در هرج و مرج سیاسی ناشی از وضعیت کلی عراق باز می یابد، با دخالت نظامی و حملە موشکی همسایگان آن، بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرند.

 

افزودن نظر جدید