شاید اوکراین باید قربانی شود!

عمل متهورانە پوتین در تجاوز بە اوکراین، بی گمان جهان را وارد مرحلە کاملا جدیدی کردەاست و برای همیشە بە دنیای پیش از حملە بە اوکراین پایان دادەاست. بە جرات می توان از نقطە عطف مهمی در تاریخ گفت کە نقطە چرخشی قاطع در تصور و نگاە ما بە خود ایجاد کردە و برای آن دستە کە هنوز ناباورانە بە آن می نگرند، خواهدکرد. پوتین با این کار خود، فصل جدیدی را در تاریخ گشودەاست. او چە شكست بخورد و چە پیروز، و یا حتی بە راە حلی میانی با غربی ها برسد، باز دنیا کاملا تغییر کردەاست. در صورت شکست پوتین، روسیە از ابرقدرتی خود پایین کشیدە خواهدشد، در صورت پیروزی، غرب را بە شکستی استراتژیک کشانیدەاست و در صورت یک راە حل برد ـ برد هم باز چهرە استراتژیک جهان تغییر اساسی کردەاست. و این بار روسیە بە قدرتی بسیار تعیین کنندە تبدیل خواهد شد.

اما در هر صورت پوتین برای شکست وارد چنین بازی خطرناکی نشدەاست. او آمدە است یا پیروز شود و یا همە را با هم بە قعر دریا ببرد. سخنان او در خصوص جهانی کە او نمی تواند بدون یک روسیە قدرتمند تصور کند، بخوبی نشان از عزم او برای تداوم راە تا کسب دستاوردهای مشخص و قاطع دارد. آن دستە از تحلیلگرانی کە روسیە را با هجوم شوروی در افغانستان در دهە هشتاد قرن گذشتە مقایسە می کنند، اشتباە فاحشی مرتکب می شوند. پوتین بخوبی از تاریخ کشورش و نیز شکستها و اشتباهات آن آگاە است و با توجە بە تمامی این موارد دست بە عمل خطرناک خود زدەاست. او آمدە است تا قدرت پیشین کشور خود را بدون توجە بە هیچ قانون جهانی دوبارە احیاء کند. فاکت مهم دیگری کە موید این عزم است همانا تهدید او در استفادە از سلاح اتمی، و نیز نگرانی غربی ها از توصل روسیە بە سلاح شیمیائی است.

خوب بود سیاستمداران، و از جملە مسئولان دولت اوکراین بە هر وسیلەای کە امکان داشت از وقوع جنگ جلوگیری می کردند، عملی کە متاسفانە صورت نگرفت؛  اما بەنظر می رسد با توجە بە وقوع فاجعە برای اینکە ابعاد جنگ بە یک تهدید جهانی تبدیل نشود، اوکراین بە نوعی قربانی شود! و این قربانی شدن، یا باید منجر بە تقسیم خاک این کشور شود و یا نهایتا دولتی پروروسی بر سر کار آید.

همە می دانند کە نە روسیە از توان بی پایان ادامە جنگ بهرەمند است، و نە غربی ها هم تا ابد نظارەگر آن خواهند بود. بنابراین امکان وقوع فجایعی جهانگیر بسیار بالاست. بنابراین تا هرچە زودتر طرفین بە تفاهمی، هرچند ضد منافع ملی اوکراینی ها، برسند؛ جهان زودتر بە امنیتی دست خواهد یافت کە هم اکنون بشدت در معرض خطر آن قرار گرفتەاست. 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

مقاله خوبیست. تنها مورد در ابتدای آن می‌باشد. به نظر من عمل پوتین نه متهورانه بلکه جنایتکارانه است.

دوست عزیز! مگر متهورانە بە معنی بی باکانە و گستاخانە نیست؟ ضمنان خود عمل پوتین فارغ از توجیە اخلاقی و قانونی آن، متهورانە بود، زیرا کە بدون ترس در مقابل قدرتهای موجود در جهان عمل کرد. بە نظر من عمل متهورانە الزاما همیشە مثبت نیست. با درود