از عشق بگو از مهر بگو و از صلابت انسان و آدمی، از نوروز و بهار بگو

از عشق بگو از مهر بگو و از صلابت انسان و آدمی ، از نوروز و بهار بگو

بر بال سمند خاطره ها نشستم 

                                تا پرواز دهم کبوتران را

بر من  بتاب ، ای شب ، چراغ روشن خاطره 

                                            برمن ببار ای ترنم دل نشین 

ازعشق بگو ،از واپسین های خوش 

                                      از لحظه ها ، از صبح روشن زلال نور

                                                     ازآشنای عزیزِدل غمین 

                                                          از اقتدار خورشید و نور 

                     از ماندن و بودن، جاری شدن 

از نوروز وسال نو بگو.

از غم نگو، از آه و اندوه و، از واپسین های زودگذر

از جنگ نگو

                                               از مرگ نگو ، و از جدایی های دلخراش 

از محنتی که گشت نصیب مان

                            از نور و خورشید و زلال آب 

از صلح و فردا ی روشن امید

از نوروز و از بهار بگو.

 

افزودن نظر جدید