《جنگ اوکراین خانه به خانه ما را با خود می برد》

به دلم گفتم برای آسودگی ذهن، بهتر نیست قلم را رها کنم و- زبان را گاز....

گوشه‌گیری کنم چون پدرم در سن پیری، و وانمودکنم که لال و کورم، به ظاهر در ذهن چیزی برای گفتن ندارم

هفته گذشته پنچ کارگر خانه سالمندان (Altersheim ) روسی به جرم توجیه‌گر تجاوز روسيه به اوکراین اخراج شدند،

یک آشنا روسی جمعه گذشته بعد از سلام و احوالپرسی؟ با چونه ی گرم و دلی شکسته. به گریه افتاد، فشار فضای جنگ یک طرفه، و  راسیستی...

در حال کُشتن شعور انسانی ست.

چهار روز پیش دوست آلمانیم ضمن سلام و احوالپرسی، گفت، دو کارگر روسی را دیروز پیش ما اخراج کردند و من رفتم پیش رئیس، "گفتم اینها رفقای من هستند، بعد از چندین سال چرا اخراج شدند 

رئیس با خونسردی گفت آنها دوست های تو نیستند  طرفداران پوتین اند... "زامی(شمی) ترسیدم حرف اضافه بزنم  از رئیس خود  خدافظی کردم ،،"ولی از خودم بدم آمد".

تبعيض ها زیاد است پناهندگان اوکراین مقدم ترند. غیر اوکراینی ها در شرایط سخت و پر از تبعيض بعنوان ناخوانده مهمان غیر قابل تحمل شدند.

پیام بعضی از دوستان ایرانی

"پس چرا؟ در اروپا زندگی می کنید. برو مسکو"  انگار سرسفره بابایشان نشسته ام، غافل از اینکه بیشتر از سی سال است که  در این سرزمین روزانه دوازده ساعت کار می کنم 

قصه را طولانی تر نمی کنم گرفتن این قبیل پیام‌ها زیاد است.

نه تنها در رسانه فارسی زبان در تمام رسانه ها  

مخالفین جنگ گم شدند دیده نمی شوند.  

خط وسط ممنوع " یا با مائی یا با اونا"

اما جنگ خانه به خانه با ماست بهای جنگ را ما باید پرداخت کنیم  تعرض و تبعيض هر روز بیشتر می شود جنگ اوکراین با خود گرایشات راست افراطی را به جامعه اروپا تزریق می کند چون میکروبی واگیر است.

 خطرناک است یا شاید بهتره بنویسم مرگ با انسان بودن است.

 این جنگ دو سر دارد یک سر آن به امریکاو ناتو بند است،  آمریکایی‌ها طولانی ترشدن جنگ را دوست دارند ادامه جنگ به سود آنهاست. وجود آمریکا نیازمند جنگ است.

 سود این جنگ در جیب شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی ست.  و اروپا به شکلی ضعیفی به حیات خود زیر سایه آمریکا ادامه خواهد داد روسیه رانده شده  از اروپا، با چین همراه خواهدشد.  

بازنده اصلی‌ اروپاست فقر در اروپا گسترش  می‌یابد و طبقه متوسط اروپا به طبقه محروم جامعه خواهند پیوست.

قطعی و گرسنگی  آفریقا را خواهد سوزاند  آسیا در آشفتگی با جنبشهای کور در دام جنگها بی انتها خواهد افتاد.

تا ناتو هست جهان در خطر و نابودی ست. و جنگ ادامه‌ی بقا برای رهبری آمريکاست.

جهان با تقسیم قدرت به شکل متفاوتی از امروز  با تغییر جغرافیایی همراه خواهد بود.

جهان ناتوان از پیشرفت در زمینه‌های انسانی و محیط زیست در دام جنگهای بی پایان  ویرانتر از هر زمان به گذشته‌های دور باز می گردد  

جنگ اوکراین خانه به خانه ما را با خود می برد و شعور انسانی را از ما می گیرد ما باید در انتظار زمانه‌ی بدتر از امروز باشیم

افزودن نظر جدید