برای صلح

فقط رودها می دانند

که پلی خواهم شد

برای اکران عشق

برای پرچم صلح

آنسوی نوارهای مرزی

آن سوی چشمان سربازی که

سیم ها را خار می شود

در چشم دشمن

در سطر جنگ

افزودن نظر جدید