یازدهم اردیبهشت(اول ماه می) روزجهانی کارگر، برکارگران وزحمتکشان مبارک باد

 

       گروه خرداد هوادارسازمان فدائیان خلق ایران -اکثریت (داخل کشور)

یازدهم اردیبهشت(اول ماه می) روزجهانی کارگر، برکارگران وزحمتکشان مبارک باد

 

    اول ماه می، روزهمبستگی کارگران برای پایان بخشیدن به ستمی است که سرمایه داران سال هاست برآنان تحمیل می کنند. گرچه بیش ازیکصد سال مبارزه متحد وپیگیرآنان دستآوردهای ارزشمندی دربرداشته است، اما همچنان کارگران، بویژه کارگران کشورمان، درشرایط بسیارناگواری به سرمی برند. سیاست های ناکارآمد نظام جمهوری اسلامی ، شرایطی را پدید آورده که بخش زیادی ازبنگاه های اقتصادی تعطیل شده اند، وآن تعداد نیزکه فعال اند باکمترازنیمی ازظرفیت اسمی خود کارمی کنند. این به معنای بیکاری گسترده کارگران ومزد بگیران، افزایش فقروفلاکت، نه فقط درجامعه کارگری کشور، بلکه درمیان سایربخش های تولیدی وخدماتی است.

  برغم دشواری های گذران زندگی کارگران ودیگرزحمتکشان کشورمان، مبارزه آنان برای احقاق حقوقشان ادامه دارد.آنان باتحمل مشکلات ناشی ازتاخیردرپرداخت حقوق های حداقلی خود، بیکاری، اخراج وزندانی شدن، باهمبستگی بیشتروامید به آینده ای بهتربه مبارزه خود ادامه می دهند. درشرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای اجابت مطالبات کارگران مقاومت کرده وحتی آنان راسرکوب وزندانی می کند، نتایج حاصل ازاقدامات دستجمعی آنان درسال های اخیر، نوید بخش موفقیت های بیشترآنان دراتخاذ سیاست هاوشیوه های مبارزاتی است که درپیش گرفته اند.

   مبارزات روبه گسترش دیگرزحمتکشان واقشاروطبقات مختلف، چون معلمان، دانشجویان ودانشگاهیان، پرستاران، هنرمندان وبازنشستگان نیزازدیگراقدامات امید بخش است. کارگران کشورمان، درعین پیگیری مطالبات صنفی خود، که موضوع کانونی آن ایجاد وتقویت تشکل های صنفی است، باید بافعالیت های صنفی دیگرزحمتکشان پیوند برقرارسازند، تا دستآورد های ارزشمند تری که همه مردم ازآن بهره مند می شوند، بدست آید.

   امروز کارنامه جنبش کارگری دراتحاد عمل بیشترآنان باهم وپیوندشان بادیگرزحمتکشان وجلب حمایت آنان باکمترین خسارت وهزینه تبیین می شود. ادامه این فرایند میمون می تواند توانمندی جنبش مطالبه محورراتقویت، وحاکمیت رانه فقط برای مطالبات صنفی، بلکه درعرصه های گوناگون سیاسی به چالش کشیده وواداربه عقب نشینی کند.

   ما با گرامی داشت روزجهانی کارگر، مبارزات طبقه کارگرایران راکه برپایه ظرفیت وتوانمندی وجلب همکاری واتحاد عمل بادیگرمبارزان انجام می شود، نشانه بلوغ سیاسی آنان ازرسالتی که تاریخ برعهده آنان قرارداده می دانیم وبه آن ارج می نهیم.

   ما دراین روز با گرامی داشت فداکاری های کارگران کشورمان وتلاش آنان برای اتحاد عمل ونیل به اهدافشان درپیوند با دیگرزحمتکشان که راه پیروزی آنان ومردم کشورمان راهموارمی سازد تلاش مسئولانه میدانیم وازآن پشتیبانی میکنیم.

 

   پیش به سوی تحکیم وتقویت هرچه بیشترتشکل های کارگری

   مستحکم تر باد پیوند تشکل های کارگران میهنمان با تشکل های سایرطبقات واقشارزحمتکش

گروه خرداد هوادار سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت (داخل کشور)

۱۰اردیبهشت ۱۴۰۱

افزودن نظر جدید