۴۵ هنرمند برجسته خواهان آزادی سینماگران شدند

ما امضاکنندگانِ نامهیسرگشادهی زير، ضمن تاييدِ حقِ فيلمسازی برای هرکس که درحال و آينده براين امکان دستيابد، و تاييد حقِ آزادیِ بيان و خلاقيت شغلی برای همه، و حقِ اعتراض به نقضِ حقوق اجتماعی و صنفی و شهروندی درحال و آينده برای همگان، خواهان آزادی نامشروط محمدنوریزاد و جعفرپناهی و همهی کسانیکه بهدلايل بالا بازداشت شدهاند هستيم. آيا شب سال نو وقت تجديدنظر درنحوهی رفتار با مردم، و دگرگونکردنِ حال به بهترين احوال نيست؟ آيا جز زور و فشار و بند راهی برای ادارهی جامعه نيست؛ و نمیتوان با اصلاح امور در راستای خواستههای طبيعی و قانونی و صنفی مردم، جای تشديد فضای مرگ و دلهره و دلسردی و نوميدی، جامعهای شاد و خلاق و اميدوار و سرزنده داشت؟ سال نومبارک.

بابک احمدی - مازيار اسلامی - محمدرضا اصلانی - کمال اطهاری - حميد امجد - رخشان بنیاعتماد - بهرام بيضايی - کيومرث پوراحمد - ساسان پيروز - ناصر تقوايی - پيام جهانمانی - محمد چرمشير - مانی حقيقی - اشکان خطيبی - خشايار ديهيمی - محمدر حمانيان - ليلی رشيدی - محمد رضايیراد - علی رفيعی - هما روستا - مونا زندی - حميد سمندريان - خسرو سينايی - کامران شيردل - محمد عاقبتی - ترانه عليدوستی - بهزاد فراهانی - سپيده فارسی - مراد فرهادپور - اصغر فرهادی - عليرضا کاوه - حسين کيانی - آيدا کیخواهی - مسعود کيميايی - شهلا لاهيجی - فاطمه معتمدآريا - حسن معجونی - خسرو معصومی - فرهاد مهرانفر - مجتبی ميرتهماسب - تهمينهميلانی - عليرضا نادری - مهتاب نصيرپور - افشين هاشمی - محمد اميرياراحمدی - محمد يعقوبی.

افزودن نظر جدید