«شماباید به پایان سلام کنید»

به پایان سلام کنید!

 ما مردم در ایران

برای پایان دادن 

به تبعیضات وجنایت‌ها

که شما «مومنین» مسبب آنید

به خیابان‌ها آمده ایم.

 

ما در رفتن شما 

زندگی را  

خوش‌بختی را 

تصور می کنیم.

 

ما مثل شما آنقدر بی رحم نیستیم 

درختان باغ را با تبر قطع کنیم، 

چشمهٔ های دشت را با بتون کور! 

 

ما خون را با خون نمی شوییم! 

شما باید به پایان سلام کنید...

 

ما انتقام‌جویی نمی کنیم

برای پایان دادن به بی رحمیها

که با رفتن شما ممکن است

 به خیابان‌ها آمدیم...

 برعکس شما،  

ما آدمکش و جانی نیستیم

شما باید به پایان سلام کنید...

 

«برای یک انقلاب انسانی 

با شما مبارزه می کنیم 

اگر چه با دست خالی ...»

 

«ای مومنین بی رحم و خطاکار، 

قدرت شما امروز رو به زوال است    ...

ما شما را مجبور به رفتن می کنیم

شما باید به پایان سلام کنید ...»   

افزودن نظر جدید