هرچه می خواهی بگو، رازعشق را پنهان مکن

هرچه می خواهی بگو، رازعشق را پنهان مکن

 

 برای خاطرهایم، واژه می سازم

  برای بودن با تو بهانه می سازم

 درخت زندگیم ریشه اش از خاطره هاست

 برای فردای آن خاطره ها، واژه های نومی سازم

...

هرچه می خواهی بگو، رازعشق را پنهان مکن

بهتر آنست که حال گوئی

گر عمر گذرد

فریاد، و رباعی خواهد شد

خلوت دل نباش، و حدیث دگران

ساقی، هر باده مباش

لب بگشا

درد را بگو، هنوز هم هست گوش شنوا

...

عمرگرگذرد، آفتاب امید زیباست

نگران این هستم لب ببندی و نگوئی سخنی

 

افزودن نظر جدید