برای بازیافت کامل کنش‌گری همه‌جانبهٔ سازمان

برای بازیافت کامل کنش‌گری همه‌جانبهٔ سازمان

کنگرهٔ نوزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مجموعهٔ وظایف ناشی از قرارهای مصوب کنگره‌های پانزدهم (فوق‌العاده) تا هژدهم سازمان در ارتباط با بنیان‌ گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) را پایان یافته می‌داند و با هدف بازیافت کامل کنش‌ گری همه‌ جانبهٔ سازمان، با تصویب این قرار مجموعهٔ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مصوب مرتبط با آن در کنگره‌های مذکور را لغو می‌کند.

جمعه ۵ فروردین‌ ماه ۱۴۰۱ (۲۵ مارس ۲۰۲۲ میلادی)
کنگرۀ نوزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید