چریک فدایی حمید اشرف ، کوهنوردی خستگی ناپذیر - شناگری ماهر

چریک فدایی حمید اشرف ، کوهنوردی خستگی ناپذیر - شناگری ماهر

 

در سالگرد جاودانگی حمید اشرف

 

افزودن نظر جدید