ایست، بازرسی

نام ، ایرانی
شهرت مهاجر
تاریخ تولد، نسل چهل
محل زندگی هرمزگان، سیم بالا
علت مهاجرت، ترس از...
ترس از چی؟
از زمان باید پرسید
...

آن اندیشه و خیال، حرف نبود
خواب و رویای نبود، برگ زرینی بود در تاریخ زمان
حیف وصد حیف ربودند ازما ،خوش نشینان زمان
خورده بورژواهای دیروز، کاخ نیشنان این زمان
...
آن نگاه یک بُعدی، جنگل جانم را سوزاند
ترس ازجان
ترس از...
نپرس که چه آمد بر سر ما
ما به، چه دل خوش بودیم؟
...
کدام دست و فکر بذر تاریکی را کاشت
چه حدیث و نگاهی، تاریخ ما را نوشت
...
از کدام خاطره باید گریخت
تا پاک بشوید باران در بی کران خود
تا بر چینید غبار وغارت واشتباه
...
گرچه امروز ققنوس شده ام، با نگاهی دیگر، آما مهاجرم
دیروز به خاطر جان، امروز به خاطر فکر.

کاوه داد

افزودن نظر جدید