طرح

خانه ای از عشق ساختم،گفتی این  سقف ندارد

از دل سقفی ساختم،گفتی این قلب ندارد

قلب را کشیدم،گفتی این جان ندارد

چشم کشیدم،گفتی این رنگ ندارد

دست کشیدم،گفتی این گرمی ندارد

گُل کشیدم،گفتی این بو ندارد

کوه کشیدم،گفتی این تکیه ندارد

دریا کشیدم،گفتی این موج ندارد

پروانه کشیدم،گفتی این بال ندارد

شمع کشیدم،گفتی این سوختن ندارد

ققنوس کشیدم،گفتی این آتش ندارد

خودرا کشیدم،گفتی این که آخر ندارد

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید