۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر روز جهانی «منع خشونت علیه زنان»