اعلامیه کبودوند در رابطه با فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

اشاره: محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که هم اکنون در زندان به سر می برد، در پاسخ به برداشت های نادرست از عملکرد و مواضع سازمان، اعلامیه ای را در ده بند صادر کرده است که دبیرخانه سازمان اقدام به انتشار آن می نماید، متن اعلامیه در پی می آید:

در پاسخ به برخی چنگ زنی های ناروا بر چهره شفاف و اعتبار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و برخی برداشت های نادرست از عملکرد، مواضع و رویکرد این سازمان، یادآوری اصول کلی حاکم بر سازمان و مواضع آن همراه با پاره ای از توضیحات، در تعقیب اهداف موردنظر که همانا دیده بانی، پاسداری، حمایت و دفاع از حقوق بشر، آزادی های بنیادین و امنیت انسانی انسان ها است، ضروری به نظر می رسد:

1- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی غیردولتی یا مردم نهاد است که از اصول مبتنی بر وجدان، انسانیت و اخلاقیات پیروی می کند و واقع بینی، حساسیت، آگاهی و اطلاعات، شناخت درست، درک درست، قضاوت درست، صحت و دقت، صداقت، شفافیت و صلاحیت را مبنای کار و فعالیت خود قرار داده است.

2- سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان تجلی جامعه و نهادی مدنی است که هدف و زمینه فعالیت آن نظارت، دیده بانی، حمایت، پاسداری و دفاع از حقوق بشر است و با دعوت از جامعه، دولت، صاحبان قدرت و حاکمان، احزاب، گروه های سیاسی و دستجات مختلف به احترام به حقوق بشر و رعایت آن، در مواقع تعرض و تجاوز به آن یا نقض این حقوق، به مقامات دولتی و حکومتی، رسانه های گروهی، جامعه و وجدان عمومی هشدارهای لازم را ارائه می دهد.

3- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یک نهاد غیرسیاسی است که اهداف سیاسی را مورد پیگیری و تعقیب قرار نمی دهد و با اجتناب از هرگونه فعالیت معطوف به قدرت در جایگاه جمعیت سیاسی قرار نمی گیرد. این سازمان در موقعیت عضو یا اعضایی از اپوزیسیون حکومت و دولت قرار ندارد و هم از این رو نام، عنوان و شکل نظام حاکم تاثیری در فعالیت و یا استمرار فعالیت آن ندارد، و حکومت و دولت مستقر یا جانشین – مشروط به رعایت اصول دموکراسی، حقوق بشر، احترام به حقوق و آزادی های مردم و تامین امنیت انسانی شهروندان، مورد اعتراض واقع نمی شود.

4- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی قانونمند و پای بند به قانون است و قوانینی که برمبنای نظر و اراده مردم و به طریق دموکراتیک تدوین و تصویب می شود، مورد احترام این سازمان است و در این زمینه بویژه می کوشد و درخواست می نماید قوانین جاری و رفتار حقوقی نظام حاکم با قوانین، اصول و معیارهای حقوق بشری، حقوق رسمیت یافته در نظام حقوقی بین المللی هم راستا و مورد انطباق واقع گردد.

5- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهاد مستقلی است و با تبعیت از اصل استقلال در تصمیم گیری، در اجرا و عمل، در انجام وظایف و فعالیت ها و در اعلام مواضع خود بر این اصل خدشه ناپذیر اتکا دارد. این سازمان در تعقیب اهداف و در انجام وظایف خود از هیچ دولت و مقام وگروه و حزبی کسب دستور نمی کند و از اعمال نظر یا اقدام مداخله جویانه اشخاص غیره در امور خود جلوگیری می کند. بطورکلی هرگونه مداخله و یا دستوری که خارج از حوزه ارکان های اصلی و حقوقی و اساسنامه ای صادر شود، به عنوان اعمالی منافی موقعیت و استقلال خود مردود و ممنوع می دارد.

6- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهاد بی طرفی است و از هیچ گروه، دسته، حزب، طیف و جناح و یا دولتی طرفداری نمی کند و به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر مستقل، از احترام به حقوق انسانی همه آحاد بشر، انسان های از آزادی محروم شده و بازداشت شدگانی که بدلیل اظهار عقیده و بیان، عقاید سیاسی و مذهبی، تعلقات قومی و نژادی و یا وجدانشان دستگیر و زندانی گردیده اند، قطع نظر از وابستگی گروهی، حزبی و جناحی آنها، حمایت و دفاع می کند. اما دفاع این سازمان دفاع از حقوق انسانی، قانونی و حقوق بشری این اشخاص است و این شامل دفاع از اعمال احتمالاً غیرقانونی یا ناقص حقوق بشری و یا اعمال گذشته آنها که از دید سازمان پنهان است و یا حمایت از اقدامات، برنامه ها، اهداف و مرام سیاسی گروه های متبوع آنها و یا احزاب و سازمان های اپوزیسیون و گروه های معارض و مسلح نمی باشد.

7- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی مسئولیت پذیر است و در قبال فعالیت ها، برنامه ها و اهداف موردنظر خود و در برابر مواضع اعلامی، عملکرد و هرآنچه را بطور علنی در پایگاه رسمی خود اعلام و منتشر و بیان می دارد مسئول و پاسخگو است، این مسئولیت اما شامل اعمال و رفتار انفرادی خارج از ضوابط مدنی- سازمانی اعضا و همکاران نمی باشد. این سازمان برای پذیرش، عضویت و همکاری افراد محدودیت و یا گزینشی به عمل نمی آورد. از این رو با ورود احتمالی برخی افراد دارای سوابق و یا گرایش های سیاسی، محتمل است که اقدام و رفتار سیاسی برخی از آنها بعضاً مبین ارتباط در خفی با گروه و دسته و یا ارگانی و یا تبلیغ و دفاع از دسته ای خاص باشد. از نظر سازمان اینگونه اقدام ها بعنوان رفتاری خودسرانه و ناقض آیین رفتار مدنی و تخطی از ضوابط، مقررات و اساسنامه سازمان تلقی می شود و مسئولیت اخلاقی، وجدانی، حقوقی و قانونی چنین اقدام یا رفتاری برعهده شخص مرتکب است.

8- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از مسالمت جویی و فعالیت های صلح جویانه حمایت می کند و براین نظر است که انجام فعالیت های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر اصول مدنیت و دموکراسی و مسالمت آمیز عاری از خشونت که در جهت حفظ و رعایت ارزش های اساسی تمدن بشری، حقوق بشر، اصلاح و توسعه زندگی انسان ها و امنیت انسانی صورت می گیرد. بعنوان فعالیت های شرافتمندانه قابل دفاع است اما رفتارهای خشونت آمیز و توسل به خشونت و اقدامات خشن بویژه در فعالیت های سیاسی غیرقابل توجیه و دفاع ناپذیر می باشد.

9- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان توسل به ترور و اقدامات تروریستی را مغایر با اصول حقوق بشر و مخالف اصول انسانی و انسانیت می داند. از این رو اعمال، روش ها، و رویه هایی که از نظر حقوق بشر و حقوق بین الملل عنوان ترور و تروریسم بر آن اطلاق می شود مقصود و منظور از ارتکاب آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، گروهی خاص و یا اشخاص معین، و یا قتل و آسیب رساندن به جان و صدمات به تمامیت جسمانی افراد و یا تهدید امنیت، حیثیت، آزادی و حقوق انسان است. قطع نظر از اینکه این افعال خشونت آمیز با چه هدف و منظوری صورت می گیرد و مرتکبین آن چه انگیزه های سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، مذهبی و یا قومی و نژادی دارند، در هر کجا و از سوی هرکس، هر گروه و یا دولتی که ارتکاب می یابد، غیرموجه، توجیه ناپذیر و مردود است.

10- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قائل بودن به تفکیک بین مبارزه و دفاع مشروع مردم با جرم های تروریستی را ضروری می داند، اگرچه در قوانین بین المللی تعریف واحدی از تروریسم ارائه نشده و نیز مرزهای تفکیک مبارزه مشروع مردم با تروریسم به درستی روشن نمی باشد، با این وجود، مبارزه مردم برای آزادی و حق تعیین سرنوشت و آزادسازی سرزمین خویش، و مبارزه بر ضد اشغالگری و استیلاجویی اشغالگران، و دفاع از مردم و سرزمین در مقابل تجاوز و استعمارگری در حقوق بین الملل از جرم های تروریستی تفکیک شده است.

تهران: 22 فروردین 1389/ 11 آوریل 2010

افزودن نظر جدید