گفتار هفته و جنبش زن، زندگی، آزادی

گفتار هفته از سلسله‌برنامه‌های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می‌شود. موضوع این برنامه به جنبش زن، زندگی، آزادی اختصاص داده شده است. خبر اعدام دو جوان کارگر که از قشر تهیدست جامعه بودند به دست جمهوری اسلامی باعث انعکاس جهانی این خبر شد. این دو جوان در جریان چهلم یکی از جان‌باختگان اعتراضات اخیر به نام حدیث نجفی به اتهام کشتن پاسدار بسیجی بنام عجمیان که شوربختانه او هم از قشر فقیر حاشیه‌نشینان بود، بدون در نظر گرفتن قوانین دادرسی و حق داشتن وکیل محاکمه و اعدام شدند.

افزودن نظر جدید