بیانیه دربارۀ فشارهای حاکمیت بر دانشجویان محروم از تحصیل

امروزه ما شاهد چرخهی معیوبی هستیم که حاکمیت برای دانشجویان ساخته است. آنها را به بهانههای واهی و به رغم شایستگیهای علمی از تحصیل محروم میکند؛ تعلیق میکند؛ ستارهدار میکند؛ اخراج میکند و زمانی که آنها به دنبال حقوق از دست رفتهشان میروند جزای عدالتطلبی و حقخواهیشان، سال ها حبس و تبعید می شود.

به تازگی ضیاء نبوی دانشجوی ستارهدار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، دانشجویی که تا به امروز در عین بیگناهی، نزدیک به یک سال است که در زندان به سر میبرد، در دادگاه تجدید نظر با اتهام مجعولِ محاربه وی را به 10 سال حبس و تبعید در شهرستان ایذه محکوم کرده است.

این در حالی است که هیچ مدرکی دال بر توجیه این اتهام در پرونده وی وجود ندارد. گویا این حکم ظالمانه در جای دیگری جز دادگاه تجدید نظر تهران صادر شده است.

همانطور که ضیا نبوی هم گفته بود این حکم توجیهی جز انتقام گیری از روشنگریها و افشاگری های شورای دفاع از حق تحصیل و ضیا نبوی به عنوان عضو پیگیر این شورا، ندارد که در روزهای پیش از انتخابات با مدنیترین و آرامترین شکل ممکن وجود دانشجویان محروم از تحصیل را به رغم تکذیبهای مداوم حاکمیت به جامعه نشان دادند.

به باور ما نیز هدف از این حکم و دیگر احکامی که برای فعالان این شورا صادر شده است، نظیر شش سال حبس قطعی برای مجید دری، سه سال و چهار ماه حبس برای مهدیه گلرو و بازداشت طولانی مدت و غیر قانونی شیوا نظرآهاری، ارعاب دانشجویان برای عدم پیگیری حقوق قانونی شان است.

همان گونه که در این روزها مشاهده میکنیم با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد عدهی دیگری از دانشجویان با استعداد ایرانی از حق انسانی تحصیل محروم شده اند. از دیگر سو با زندانی کردن دانشجویان به مدت طولانی عملا حق تحصیل را از آنان سلب می کنند.

ما معتقدیم صدور احکام بی پایه و غیر حقوقی مانند آنچه بر ضیا رفت و یا حکم 9 سال زندان برای بهاره هدایت و شش و نیم سال زندان برای میلاد اسدی، دو عضو دفتر تحکیم وحدت، نگهداری زندانیان در شرایط بسیار بد و غیر بهداشتی که برای مثال در مورد مجید دری اعمال می شود، از سر استیصال حاکمیتی است که در مقابل دانشجویان فرهیخته و در عین حال منتقد راهی جز زندان و شکنجه نمی شناسد.

شورای دفاع از حق تحصیل ضمن محکوم دانستن این حکم و دیگر احکام بیپایه و اساس مبنی بر محکومیت اعضای شورا، خواستار لغو این احکام و آزادی هر چه سریعتر اعضا و دیگر دانشجویان آزادیخواه که جرمی جز حق طلبی ندارند، است.

شورا تاکید میکند به رغم شرایط سخت و فشارهای وارده و خلاف تصور آنانی که می پندارند فعالیت این شورا با بازداشت اعضای آن متوقف خواهد شد؛ فعالیت های خود را تا پس گرفتن کامل حقوق سلب شدۀ اعضای خود و همۀ دانشجویان محروم از تحصیل ایران با شیوههای مدنی و مسالمتآمیز ادامه میدهد و در این راه هراسی از زندان و آزارهای حاکمیت ندارد.

شورای دفاع از حق تحصیل- 12 خرداد 1389

افزودن نظر جدید