ازخواسته های معلمان حمایت کنیم!

شورای هماهنگی انجمنهای صنفی معلمان اخطار کرده است که درصورت برآورده نشدن خواسته های خود تا آخر بهمن ماه، از روز سوم اسفند دست به اعتصاب سراسری زده تا به خواسته های خود برسد.

خواسته های معلمان که در دوسال گذشته در اعتصابها وگردهمائیهای مختلف بیان شده است، شامل اجرای قوانین مصوب درباره طرح نظام همآهنگ پرداخت و سایر حقوق و مزایای عقب افتاده این کارگران فکری زحمتکش است.

تورم افسار گسیخته، افزایش هزینه های زندگی همواره کارگران و زحمتکشان را تحت شدیدترین فشارها قرار می دهد و اکنون با طرحهای دیکته شده ای همانند طرح تحول اقتصادی که با توصیه های بانک جهانی برای خوشایند سرمایه داران بین المللی به اجرا درمی آید، آینده مزدبگیران هرچه تاریکتر می شود.

معلمان که در سی سال گذشته از انواع و اقسام فیلترهای سانسور و گزینشهای سیاسی و ایدئولوژیکی حکومتی گذشته بودند تا انسانهای سربه راهی برای سیستم حکومتی باشند، اکنون برخلاف انتظار گزینشگران آن چنان تحت ستمهای طبقاتی قرار گرفته اند که فریادهایشان نظام ستمگر طبقاتی را به چالش کشیده است

مسولان حکومتی که برای حل مشکلات جامعه بیشتر به فکر افزودن بودجه نیروهای امنیتی وپلیسی هستند، اکنون در این دور باطل گرفتار شده اند که برای مقابله با نابسامانیهای اجتماعی هر ساله از بودجه های آموزشی کاسته و بر بودجه های نظامی و امنیتی بیافزایند. نمونه آن را در بودجه اخیر حکومتی شاهد هستیم. غافل از این که با بسته شدن هرمدرسه زندانی دیگر و نیروی امنیتی فزاینده تری لازم است. راهی که هیچ گاه نتوانسته است مردم را از خواسته های به حقشان باز دارد.

کانون مدافعان حقوق کارگر با پشتیبانی قاطع از حقوق معلمان به عنوان کارگران فکری و زحمتکشا ن عرصه علم ودانش خواهان پشتیبانی همه کارگران وحقوق بگیران از خواسته های به حق آنان و رفع هرگونه فشارهای سیاسی و ایدئولوژیکی و سانسور درعرصه های فرهنگ وهنر است

کانون مدافعان حقوق کارگر
بهمن 1387

افزودن نظر جدید