گرامی باد یاد ابراهیم زال زاده، جان فشانده ی راه آزادی

مردم آزاده ایران
دوازدهمین سالگرد فاجعه قتل هولناک سیاسی ابراهیم زال زاده، این جان فشانده ی راه آزادی را به همراه یاد یکایک قربانیان قتل های سیاسی قبل و بعد از او در ایران گرامی می داریم.

ابراهیم زال زاده در اسفند سال 1376 در راه منزل ربوده شد و در اوایل سال 1377 با پیکری که با ضربات متعدد چاقو مثله شده بود در بیابان های یافت آباد تهران رها گردید.

ابراهیم زال زاده تنها قربانی این جنایت نبود. تبعات آن، خود به همان میزان هولناک بود .مادر پیر او بعد از قتل فرزند ارشدش از غصه دق کرد و دو فرزند او نیز بزرگترین پناه خود را از دست دادند.

ما در طی دوازده سال گذشته کماکان بر خواست خود مبنی بر افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت ضدانسانی و تشکیل دادگاهی مردمی و علنی برای رسیدگی به آن و سایر کشتار دگر اندیشان سیاسی قبل و بعد از زال زاده در ایران پای می فشاریم. این کشتاری سازمانیافته بوده است و مسئولین اصلی و قاتلان آن تاکنون رسمآ اعلام نشده اند. این جنایات سیاسی زخمی بزرگ بر پیکر جامعه است که مرهم پذیر نیست و هیچ انسان آزاده و پیشرو نمی تواند بی تفاوت از کنار آن بگذرد. ما هرگز از دادخواهی دست نخواهیم کشید و خواستار رسیدگی به این جنایت هولناک هستیم و از تمامی انسانهای آگاه و برابری طلب تقاضا می کنیم که ما را در این راه یاری کنند و هم صدا با ما خواهان مجازات آمرین و عاملین آن شوند.

افزودن نظر جدید