گزارش اهل قلم: همچنان هجوم! همچنان سرکوب!

مردم شریف ایران
هجوم و سركوب در مقابل خواستهها و اعتراضهای برحقِ قشرهای مختلف مردم برای قدرتمداران به روشی همیشگی تبدیل شده است. در چندین ماه اخیر، با بحرانیتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل كشور و در سطح جهان، بار دیگر موج جدیدی از سانسور و ممنوعیت، احضار، دستگیری، بازداشت و صدور احكام سنگین و اجرای روزافزون احكام اعدام برای مقابله با پیامدهای بحران هر دم فزاینده به راه افتاده است. طرفه آن كه در كنار این اقدامها، صاحبان قدرت میكوشند اسناد و مدارك سركوبهای قبلی را از میان ببرند.

گورستان خاوران یكی از این اسناد است. طراحان و آمران و عاملان قتلعام دههی 60 سعی دارند با تخریب و تغییر وضعیت این گورستان، رد پای خود را در كشتار نسلی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پاك كنند و پروندهی جنایت خود را به محاق فراموشی بسپارند. در پی این خیال، بخشهایی از گورهای فردی و جمعی گورستان خاوران تخریب و تسطیح و خاكریزی شده است. زیر و رو كردن این گورستان به منزلهی از میان بردن آثار جرم و جنایت است و برگی دیگر بر پروندهی مجرمان میافزاید. كانون نویسندگان ایران خواهان واگذاری گورستان خاوران به خانوادههای كشتهشدگان و بررسی این كشتار در محكمهای مردمی و عادلانه است.

سانسور كتابها، لغو امتیاز نشریات، فیلتر كردن سایتهای اینترنتی و تهدید كاربران سایتها در ماههای اخیر شدت یافته است. چهار نفر از وبلاگنویسان، كه چند سال پیش بازداشت و سپس آزاد شده بودند، به تازگی حكم زندان دریافت كردهاند. سانسور در سینما و تئاتر كه تاكنون بیشتر توقیف و عدم صدور مجوز اكران بود به جایی رسیده كه برخی نمایشها برای گریز از سانسور به زبان انگلیسی به اجرا در میآیند! عرصهی تالیف شعر و داستان چندان تنگ شده كه بعضی از نهادهای فرهنگی امسال قادر به انتخاب كتاب سال خود نشدند. و به این وضعیت، ترجمههای كرایهای به منظور چهرهسازی از نویسندگان حكومتی در خارج از كشور را نیز بیافزایید تا ابعاد وحشتناك این قلع و قمع فرهنگی بهتر به تصور درآید- قلع و قمعی كه قرار است با گذاشتن شاعران و نویسندگان و هنرمندان جشنوارهای در جلوی صحنههای نمایشی بزك شود.

از سوی دیگر، بر میزان احضارها و بازداشتها افزوده شده است. در چند ماه اخیر تنی چند از اعضای كانون نویسندگان ایران- محمود دولتآبادی، فرزانه آقاییپور، مجید امینموید، ناصر زرافشان، فرخنده حاجیزاده و حسن صانعی- توسط نیروهای امنیتی بارها احضار شدند و ساعتها مورد بازجویی قرار گرفتند. و هنوز زمان زیادی از صدور حكم سنگین زندان برای یوسف عزیزی بنیطرف نگذشته بود كه محسن حكیمی یكی دیگر از اعضای كانون و از فعالان جنبش كارگری بازداشت و پس از تحمل حدود دو ماه زندان با وثیقهی سنگین آزاد شد.

در همین دوره برای پنج نفر از اعضای سندیكای كارگران نیشكر هفتتپه، كه هیچ جرمی جز دفاع از معیشت و حق تشكل خود نداشتهاند، حكم زندان صادر شد. دانشجویان در دانشگاههای مختلف كشور مورد یورش و بازداشت قرار گرفتند. فشار بر اقلیتهای مذهبی نیز نمونهی بارز دیگری از تفتیش و سركوب عقیده است كه دامنهی آن در ماههای اخیر افزایش یافت. در این میان بیپناهان و گمنامانِ معترض سختتر كیفر شدند، كه عالیه اقدامدوست نمونهیی مثالزدنی از این بیپناهان معترض است. و اینها، همه، تنها گوشههایی از هجوم و سركوب گسترده در چند ماه اخیر به شمار میآید.

كانون نویسندگان ایران، بنا بر اصل اول منشور خود، مدافع آزادی اندیشه و بیان برای همگان بی هیچ حصر و استثنا است. آزادی بیان تنها آزادی ابراز عقیده از راه گفتار و نوشتار نیست، بلكه هر شیوهای كه بیانگر احساس و عقیده افراد باشد در مقوله آزادی بیان میگنجد. از این رو، كانون نویسندگان ایران تمامی موارد بالا را از مصداقهای سركوب آشكار آزادی اندیشه و بیان از سوی حاكمیت میداند و آن را محكوم میكند.

كانون نویسندگان ایران
5 اسفند 1387

افزودن نظر جدید