جمع آوری امضا برای آزادی عبدالرضا تاجیک

دوستان روزنامه نگار،

كسانیكه علاقمند به امضای این نامه هستند لطفا تا صبح سهشنبه (5مرداد) به این ایمیل پاسخ دهند

RooznameNegaar Irani :  taajikfreedom@gmail.com

این نامه هرچه سریع تر باید منتشر شود.

به دوستان خود هم ارسال كنید.

به امید آزادی عبدالرضا تاجیك

پینوشت: دوستان روزنامهنگار خارج از كشور چنانكه مایلند از این نامه حمایت كنند، فهرست نام حمایتكنندگان را بهطور جداگانه تا همانروز سهشنبه صبح 55مرداد، ارسال كنند.

افزودن نظر جدید