تقدیم به مادران صلح

به کوشش احمد نجاتی

ما درون سینه هوایی نهفتهایم

بر باد رود اگر سر ما، زان هوا رود

حافظ

در دورانی که استبداد و بی عدالتی دراوج است و خرافه و خشونت مرام حاکمان، در زمانی که صرف بیان حقایق خود جسارت عظیمی است، انسانهای آزاد اندیش و عدالت پژوهی که به اتکا روح نیرومند خود نه از افشای حقایق باک دارند و نه حاضربه دست برداشتن از حق خواهی خویش هستند، برغم رنجها و بیحرمتی های بیشمارکه هر روزه بر آنان روا داشتهاند سالها است که استوار و بی تزلزل به مبارزه دادخواهانه خود همچنان تدوام بخشیده اند. به جا است که در ایندوران دشوار به جانهای روشن و شیفتهای درود بفرستیم که کلام و جسارتشان برغم زوزه خشم ظلمت پرستان در نیمه شب استبداد چون ستارگان پر تلالو بر سپهر میهن ما می درخشد.

ویدیو کلیپ تقدیم به مادران صلح توسط احمد نجاتی و بمنظورتجلیل و همراهی و همدلی با مادران جانباختگان راه آزادی تهیه شده و برای استفاده در کار آنلاین برای ما ارسال گردیده است.

افزودن نظر جدید