کنفرانس کار و توسعه اقتصادی در اسلو پایتخت نروژ

ترجمه از: 
صادق کار

در روز دو شنبه ، 10 سپتامبر کنفرانس برسی بیکاری در جهان که توسط سازمان جهانی کار و صندوق جهانی پول و با همکاری نخست وزیر نروژ به منظور یافتن راه های جهت مقابله با بیکاری عظیم موجود در جهان و برسی جگونگی مقابله با گسترش آن در شهر اسلو با شرکت 250 نفر از سیاستمداران، رهبران سازمانهای کارگری و کارفر مایی و کارشناسان مختلف برگذار شد

کنفدراسیون جهان کارگری (آی تی یوسی ) رهبران کنفدراسیونهای کارگری نروژ و آلمان فدرال،  پاپاندرنخست وزیر یونان،جوزه ردیگوس زاپاترو رییس جمهور اسپانیا و الین جان سن سیرلیف رییس جمهور لیبریا، جز شرکت کنندگان سرشناس در کنفرانس اسلو بودند.

جنز استولتن برگ نخست وزیر نروژ و مهماندار کنفرانس که بخاطر موفقیعت دولتش در مهار بحران اقتصادی ، جلوگیری از افزایش بیکاری و حفظ سطح رفاه اجتماعی در کوران بحران مالی و اقتصادی مورد تحسین و تمجید قرار گرفته در سخنرانی افتتاحیه خود ضمن بر شمردن وضعیت بحرانی بیکاری در جهان خواستار همکاری جهانی و تبادل تجربیات کشورها با یک دیگر برا مقابله با بیکاری و پیامدهای آن شد.وی با اشاره به افزایش شدید تعداد بیکاران بویژه در اقتصاد های بزرگ جهان گفت، تعداد بیکاران با 34 ملیون افزایش در بین سالهای 2007 الی 2010 هم اینک به 210 ملیون نفر رسیده است، بحران بیکاری حتی به کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا نیز سرایت کرده ، تعداد کسانی که مدتی طولانی بیکار باقی میمانند فزونی یافته و بحران مالی اینک تبدیل به بحران بیکاری شده است.بنا به بر آوردهای بعمل آمده توسط، سازمان جهانی کار(آی ال او) و صندوق جهانی پول (ای ام اف) با در نظر گرفتن افراد جدیدی که در طی ده سال پیش روی وارد بازار کار خواهند شد باید حداقل 440 ملیون فرصت شغلی در جهان ایجاد شود.

مدلها وروشهای های پیش از بحران دیگر کار آمد نیستند

در اینمورد که مدلها و روشهای بکار برده شده اقتصادی ما قبل بحران کار آمدی خود را از دست دادهاند و باید بفکر مدل و روشهای نوینی بود ظاهرا در بین اکثر شرکت کنندگان در کنفرانس همنظری وجو داسته است .درعوض عموم سخنرانان افزایش همکاری جهانی ، سخت تر کردن مقرارات و قوانین مالی را برای ایجاد اشتغال تعین کننده میدانند

دومینگو اشتراوس خن، رییس بانک جهانی، در سخنرانی خود بیکاری را عامل برهم زننده ثبات در جهان خواند و گفت ما باید در باره این مسله فکر کنیم.این یک بحران صرف نیست.بحران قواعد و مقرارات اقتصادی و قواعد پیشین بازی را دگرگون کرده است. وی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت، بیکاری انبوه به نابرابریهای اجتماعی منجرخواهد شد که این میتواند شورش های گسترده ودر بدترین حالت حتی جنگ و برهم خوردن ثبات در جهان را در پی داشته باشد.پاپاندرو نخست وزیر یونان در بخشی از سخنرانی خود مدل اقتصادی نروژ را که بر مبنای همکاری دولت با اتحادیه های کارگری و کارفرمایی وتوافق سهجانبه بر سر حفظ بنیادهای رفاه اجتماعی استوار گردیده را مدلی مطلوب و کار آمد خواند وگفت،در آمد نفت به خودی خود به تنهایی نمیتواند باعث اقتصاد سالم ، بیکاری اندک و امنیت و رفاه اجتماعی گردد. نروژ نشان داده است که مدل هدایتگر کار آمدی دارد. برنامه نروژ از اساس برای بلند مدت طراحی شده است.نروژ تنها کشور تولید کننده نفت در جهان نیست.کشورهای زیادی هستند که نفت دارند اما در بسیاری از آنها اختلاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی شدید وجود دارد. ما با وجود اینکه برای مقابله با بحران قصد قطع یک سری از بودجه های عمومی و اجتماعی را داریم که برای ما درد ناک هسند اما میخواهیم همچنان بنیاد های اصلی سیستم رفاه مان را محفوظ نگه داریم. استولتن برگ نخست وزیرنروژ در باره سیاست اقتصادی نروژ نکاتی را مطرح کرد. وی در این ارتباط گفت ما برا اینکه ، بتوانیم در زمان دشواریها با مصرف بیشتر پول و ترغیب و تشویق فعالیتها ی اقتصادی تاثیر بحران را تقلیل دهیم و به هنگام بازگشت آرامش و تعادل دوباره مصرف پول را تا حدی که ممکن بود محدود میکردیم. بودجه مالی ما یک بودجه دو منظوره است.ماهمزمان رابطه بیکاران با بازار کار را برقرار نگه داشتیم و نگذاشتیم این رابطه تقلیل پیدا کند و متقاضیان کار اطمینا نشان را دست بدهند . در واقع بازار کار را فعال نگه داشتیم و با اتحادیههای کارگری و کارفرمایی بر سر افزایش متعادل دستمزد ها به توافق رسیدیم

سیگبیورن یوهانسن، وزیر اقتصاد نروژ تاکید ویژهای برهمکاری دارد.او معتقد به همکاری دولت با اتحادیه های کارگری و کار فرمایی است و پیشنهاد میکند که مدل نروژی این نوع همکاری به سایر کشورها نیز بسط داده شود.و همکاری سه جانبه در کشورها و در سطح جهان را کلید حل بحران جهانی بیکاری میداند.وزیر اقتصاد نروژ در ادامه اظهارات خود با اشاره به اظهارات شرکت کنندگان کنفرانس میگوید، کشورهای اروپایی از هم اکنون با این پیشنهاد موافقت دارند.ما بیش از یک ماه است که داریم با سازمان جهانی کار و صندوق جهانی پول گفتگو می کنیم و امیدواریم که این کنفرانس به نقطه باز گشتی برای بحران بیکاری تبدیل گردد.همه این سازمانها و اشخاصی که در کنفرانس اسلو که در نوع خود اولین کنفرانس است که برگزار میگردد متفق ا لقولند که رشد اقتصادی بدون رشد موازی اشتغال امری ناشدنی است و این دو باید به موازات یکدیگر توسعه یابند.وزیر اقتصاد نروژ این نظر را که علت موفقیعت و داشتن یک سیستم رفاه اجتماعی نیرومند در نروژ را به دلیل ثروت نفتی نروژ میداند رد میکند و موفقعیت نروژ را بغیر از آن میداند.او نیروی کار را عامل اصلی در این مسله میداند و معتقد است در دهه هفتاد و قبل از اینکه نیروی کار نروژ با ورود عمومی زنان به بازار کار تقویت شود سیستم رفاه اجتماعی ما برغم سرازیر شدن پولهای نفتی قادر نبود از

منابع نفتی تغذیه نموده و خود را توسعه دهد

اسپانیا یکی از کشورهای است که به شذت از بحران اقتصادی آسیب دیده است.در اثر این بحران بیکاری عمومی به 20% و بیکاری جوانان به 40% رسیده است، جوزه لویس زاپاترو نخست وزیر اسپانیا که در این کنفرانس حضور دارد، به خبرگزاری نروژ میگوید روند بیکاری در این کشور دارد به آهستگی به سوی بهبود حرکت میکند، اما فکر میکند که با این حال اسپانیا به رفرمهای گسترده نیاز دارد.وی میگوید دولت میخواهد برای مقابله با بحران بیکاری و نابرابری اجتماعی آموزش و کار آموزی را در راس اقدامات خویش قرار دهد.علاوه بر آن دولت میخواهد بودجه عمومی را تقلیل دهد وهم اکنون نیز لایحه رفرم در قوانین بازنشستگی را جهت تصویب به پارلمان فرستاده است.نخست وزیر اسپانیا میگوید با وجود اینکه آمار بیکاری در اسپانیا خیلی بالا و همجنان در حال افزایس است اما هرگز قبل از این تعداد شاغلان این مقدار بالا نبوده است.او معتقد است که افزایش جمعیت اسپانیا در سالهای اخیر نیز در افزایش آمار بیکاری موثر بوده است.بنا بر گزارش آ اف پی، برغم مخالفت های بسیار شدید اتحادیه های کارگری دولت با تغیر قوانین کار شرایط استخدام و اخراج را آسانتر کرده است

منبع: 
خبر گزاری نوروژی، ان ت ب

افزودن نظر جدید