انتخابات و گفتمان "مطالبه محور"

ما امضاء كنندگان این بیانیه و كسانی كه پس از این نام خود را ارسال میكنند، اعلام میداریم:

به رغم آن كه:

1- وضعیت زندگی روزمره مردم را، بهخاطر فشارهای اقتصادی ناشی از ركودِ تورمی، بسیار دشوار و بحران آفرین میبینیم و همچنین محدودتر شدن آزادی و حقوقبشر در كشور، به ویژه در سالیان اخیر و با فشارهای فراوانی كه به فعالان سیاسی، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، كارگران، اقوام، پیروان ادیان و اعتقادات و مذاهب مختلف، وارد شده را زنگ خطر دانسته و منافع ملی كشور را نیز بهخاطر عملكرد روابط خارجی ماجراجویانه و غیرشفاف و پرهزینهی دولت، در خطر ارزیابی میكنیم؛

2- در حال حاضر چشمانداز روشنی برای حل معضلات فوق به دلیل بسته عمل كردن و انتقاد ناپذیری قدرت مستقر مشهود نیست و شرایط برگزاری یك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمیشود و درنتیجه احتمال دستیابی بهخواستههای مورد انتظار، از راه شركت در انتخابات بسیار ضعیف است. همچنین بهعلت احتمال دخالت نیروهای غیر مسوولی كه نباید در حوزه سیاست دخالت كنند، نگرانی جدی درباره رابطه با نحوه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری وجود دارد؛

اما با توجه به این كه:

1- كاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نباید تحقق مطالبات و خواستههای اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنیادی و تحقق كامل مرحله گذار به دموكراسی موكول كرد؛

2- تجربه مشاركت بیقید و شرط و غیر برنامهای در انتخابات و نیز تحریم مطلق و از ابتدای فرایند فضای انتخاباتی، هیچكدام نتوانسته است به رشد جنبشهای اجتماعی و یا حل معضلات كشور و مردم منجر شود، همچنین بدین سبب که جزء به جزء مطالبات و خواستههایی كه مشاركت کنندگان در انتخابات به دنبال تحقق آن و یا اشخاص گریزان از مشارکت در انتخابات از تحقق آن مایوس بوده اند، مشخص نبوده و اعلام نمیشده است و رأی دهندگان، شاهد تعهد نامزدها دربارهی برنامهها و خواستههای مشخص نبودهاند، و كسانی كه رأی نمیداده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و كلی، رابطهی آگاهیبخش دیگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمیكردهاند، بهویژه كه اینك برخی جنبشهای خاص (صنفی - سندیكایی، زنان، اقوام، معلمان، دانشجویان، دگراندیشان، ...) با مطالبات مشخصی در جامعه حضور و فعالیت دارند؛

در نتیجه ما:

1- برخورد كنشگرانهی مطالبه محور، با فرایند و فضای انتخاباتی خواهیم داشت تا به تدریج "گفتمان مطالبه محور" را (بهجای مشاركت بیقید و شرط و نیز تحریم از ابتدای فرایند انتخابات) مطرح كنیم. بنابراین در سطرهای در پیآمده، مطالبات عینیتر و ملموسترِ عمومی (فصل یكم) و اولویتهای مرحلهای اقشار جامعه (فصل دوم) مشخص شده و آنها را در چارچوب خواستههای حداقلی نشان دادهایم؛

2- از هماكنون تصمیم مشتركی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نكردهایم اما در این مرحله، خواستههای مشتركمان را در سه "زمینه"ی عمده و پنج "لایه"ی اصلی به شرح زیر اعلام میكنیم:

فصل یكم

رفاه و عدالت

1- سعی در جهت انتقال مالكیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نهادها، بنیادهای بزرگ اقتصادی غیر دولتی وابسته به حكومت، و شركتهایی كه به طریق رانتی به برخی مسوولان واگذار شده (شركتهای شبه دولتی - خصوصی) به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی.

2- محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بیرویه و برخورد كارشناسی با واردات و صادرات.

3- استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی كشور از دولت و سپردن آن به مجلس.

4- جلوگیری از تخصیص بیحساب در آمدهای ملی نفت و گاز به هزینههای جاری و صرف آنها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، راهسازی، ...

5- حمایت از كشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی محصولات، بیمه تولیدات كشاورزان، رساندن محصولات به مصرف كننده به منظور حذف واسطههای متعدد، ایجاد سیلو و تأمین كود و بذر.

6- اصلاح نظام مدیریت اقتصادی از طریق استقلال بانك مركزی، بازسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظارت مستمر بر كلیه شركتهای دولتی، شبه دولتی و بنیادها.

7- تخصیص بخشی از منابع بانكی و دولتی جهت تأمین مسكن برای اقشار كم در آمد.

8- اصلاح قانون قراردادهای موقت كار در جهت تأمین منافع كارگران، تضمین امنیت شغلی برای همه مزد و حقوق بگیران، تأمین معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه بیكاری.

9- پرهیز از ارایه آمار غیر واقعی و غیر كارشناسی، پاسخگو بودن مسوولان به افكار عمومی و مطبوعاتِ مستقل و رسانهای كردن عملكرد مدیران متخلف.

10- جلوگیری از تخصیص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف كشور و حذف ردیفهای گوناگون بودجهای نهادهای مختلف تبلیغی، اعانهای و روحانیت كه باید مستقل از دولت باشند.

11- حذف هرنوع رانت و نیز هزینههای تشریفاتی و تبلیغاتی دولتی، و اعمال مدیریت علمی و سالم با استفاده از دیدگاههای مختلف كارشناسی جهت جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی.

آزادی و حقوقبشر

1- به رسمیت شناختن جلسات و تجمعات مسالمتآمیز و فعالیت همه احزاب، انجمنها، اتحادیهها، شوراها و نهادهای مدنی در حوزههای گوناگون اجتماعی و نیز حق تشكل برای دانشجویان، معلمان، كارگران، قومیتها، اقلیتها، نویسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگراندیشان، روزنامهنگاران، بازنشستگان، كسبه، وكلا، زنانخانهدار، متخصصان، كارفرمایان، بیكاران، ...

2- مشاركت مشورتی نمایندگان تشكلها در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن قشر و تلاش برای لغو احكام ناعادلانه قضایی صادر شده برای فعالان این تشكلها.

3- تلاش برای حذف موانع موجود بر سر راه آزادی انتخابات.

4- جلوگیری از گزینشهای عقیدتی، سیاسی و غیر تخصصی در امور استخدامی، آموزشی، ...

5- ایجاد حوزه معاونت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، به ویژه نظارت بر اجرای حقوقبشر و جلوگیری از هر گونه دخالت در حوزه خصوصی و سبك زندگی افراد.

6- برقراری دیدارهای ادواری رئیس جمهور با تشكلهای مستقل سیاسی، فرهنگی، مدنی، صنفی، ...

7- تضمین آزادی بیان از طریق رسانههای نوشتاری، دیداری، مجازی، ... و جلوگیری از هرگونه منع فعالیت آنها پیش از صدور رأی دادگاه صالحه.

8- تلاش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعیت اعدام افرادی كه در سن زیر 18 سال مرتكب بزه شدهاند.

روابط بینالملل

1- عدم مداخله در امور داخلی كشورها و دفاع از روند صلح عادلانه و تنشزدایی در منطقه بهویژه در زمینه حل مسأله فلسطین.

2- تأكید بر حق برخورداری صلحآمیز از انرژی هستهای و غنیسازی اورانیوم و حل و فصل مسایل هستهای از طریق اعتماد سازی بینالمللی، تأمین حقنظارت ملی، و تلاش برای از بین بردن زمینههای تحریمهای اقتصادی علیه مردم ایران.

3- برقراری رابطه شفاف و علنی بر اساس منافع ملی با همه كشورهای جهان از جمله آمریكا.

فصل دوم

زنان

1- تلاش در جهت برابری زنان و مردان از طریق رفع تبعیضات حقوقی از جمله در مورد طلاق، دیه، تعدد زوجات، حضانت، ...

2- تلاش در جهت شركت فعال زنان در تمام سطوح اجرایی از جمله وزارت و ریاست جمهوری و نیز تأسیس وزارت امور زنان.

3- رفع محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، ...

4- الحاق به كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان.

5- پرداخت مزد مساوی در برابر كار مساوی برای زنان شاغل.

اقوام و دگراندیشان

1- رفع تبعیضات آموزشی و استخدامی و مشاركت پیروان اعتقادات و اقوام در همهی سطوح مدیریتی كشور بهویژه در مناطق خود.

2- تخصیص عادلانه بودجه مناطق و استانها بر مبنای نیازهای توسعهای.

3- تأمین آزادی كامل فرهنگ و آیینهای فكری، قومی، دینی و مذهبی همهی شهروندان (از جمله دراویش) و رفع تضییقات زبانی و هرگونه تبعیض در مورد اقوام و پیروان همهی آرمانها و ادیان و مذاهب بهویژه اهل تسنن.

كارگران

1- تأمین آزادی فعالیت سندیكاها بدون دخالت دولت، منطبق با مقاوله نامههای بنیادین سازمان جهانی كار (اصلاح فصل ششم قانونكار) .

2- كمك به تشكیل و گسترش انواع تعاونیهای كارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات.

3- به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصابات.

معلمان

1- به رسمیت شناختن شورای هماهنگی تشكلهای صنفی معلمان كشور و مشاركت رسمی نمایندگان آنها در نهادهای تصمیمگیرندهی مرتبط.

2- انتخاب وزیر آموزش و پرورش و معاونین او (با داشتن حداقل 10 سال سابقه تدریس) و مدیران كلیدی در تعامل با شورای هماهنگی تشكلهای صنفی معلمان.

3- انتخابات مدیران مدارس در تعامل آموزش و پرورش با شورای فراگیر مدرسه.

4- ایجاد انجمنهای مستقل دانشآموزی و حذف فشارهای فكری به دانش آموزان.

دانشجویان

1- آزادی فعالیت تشكلهای گوناگون دانشجویی و نشریات آنها.

2- استقلال دانشگاهها و انتخاب رؤسای آن توسط تشكلهای اساتید، كارمندان و دانشجویان.

3- به رسمیت شناختن حق تحصیل برای كلیه دانشجویان و رفع هر نوع محرومیت تحصیلی بهخاطر مسایل سیاسی و عقیدتی.

4- لغو بومی گزینی و تبعیضهای جنسیتی، عقیدتی، سهمیهای، ... در انتخاب دانشجو.

برای امضا: motalebat@gmail. com

امضاها تاکنون: محمد آشور (شاعر) - حمید آصفی (بخش خصوصی) - سهیل آصفی (روزنامهنگار) - ساسان آقایی (روزنامهنگار) - سامر آقایی (فعال مدنی در یاسوج) - فرزانه آقاییپور (نویسنده) - سیدرضا آلمحمد (فعال دانشجویی در شیراز) - پیام ابوطالبی (فعال مدنی) - علی اجاقی (فعال دانشجویی در اصفهان) - منوچهر احتشامی (فعال اجتماعی) - هادی احتظاظی (فعال مدنی در همدان) - جابر احمد (مترجم و روزنامهنگار عرب اهوازی) - طاهر احمدزاده (فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاكنون) - هما احمدزاده (مترجم) - بابك احمدی (نویسنده) - حسن احمدی (استاد دانشگاه) - محسن احمدی (وكیل دادگستری) - امین احمدیان (كارمند و دبیر كمیته سیاسی ادوار) - نوشین احمدیخراسانی (فعال زنان) - مصطفی اخلاقی (پزشك) - منصور اسالو (فعال سندیكایی) - محسن اسداللهی (فعال مدنی) - میلاد اسدی (دانشجوی صنعتی خواجهنصیر و عضو شورای مركزی تحكیم) - حسن اسدیزیدآبادی (روزنامهنگار و دبیر كمیته حقوقبشر ادوار) - دلیر اسكندری (فعال دانشجویی در سنندج) - سید باقر اسكویی (فعال دانشجویی) - رشید اسماعیلی (كارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار) - ناصر اشجاری (فعال مدنی) - حسن افتخار اردبیلی (پزشك) - مهدی افشارنیك (روزنامهنگار) - اعظم اكبرزاده (كارشناس بانك و فعال حقوق زنان) - زهرا اكبرزاده (فعال مدنی و حقوق زنان) - حسین اكبری (كارگر بازنشسته و فعال سندیكایی) - سیفاله اكبری (فعال قومی در آذربایجان) - عبدالمجید الهامی (هموطن عرب و فعال سیاسی) - پروین امامی (روزنامهنگار) - ستار امینی (فعال كارگری) - سیامك امینی (فعال مدنی) - محمد امینی (فعال مدنی) - مهدی امینیزاده (كارشناس صنعت و دبیر كمیته تشكیلات ادوار) - شهلا انتصاری (فعال زنان) - الناز انصاری (فعال زنان) - عبدالرحمان ایراننژاد (عضو هیأتمدیره كانون صنفی معلمان) - كمالالدین بازرگانی (مدرس دانشگاه) - مختار باطولی (فعال اجتماعی در گچساران) - ایرج باقرزاده (فعال مدنی در یاسوج) - ایران باقری (شاعر) - خسرو باقری (مترجم) - داوود هرمیداس باوند (استاد دانشگاه) - پروین بختیارنژاد (روزنامهنگار و فعال زنان) - خلیل براتی (پزشك) - ایمان براتیان (دانشجوی سابق شهركرد) - رحمتالله برهانی (پزشك) - محمد بستهنگار (نویسنده و فعال سیاسی) - ژیلا بشیری (فعال زنان) - منوچهر بصیر (نویسنده و مترجم) - سیمین بهبهانی (شاعر) - ناصر بهبهانی (كارشناس مدیریت در خوزستان) - نجات بهرامی (معلم و عضو كمیته سیاسی ادوار) - محمد بهزادی (مدیر صنعت) - محمود بهزادی (وكیل دادگستری) - محمد بهفروزی (معلم بازنشسته) - حمید بیآزار (بخش خصوصی) - بابك پاكزاد (روزنامهنگار) - هادی پاكزاد (روزنامهنگار) - یوسف پژوم (فعال قومی در آذربایجان) - احمد پورابراهیمی (كارمند) - منور پورابراهیمی (فعال زنان) - عباس پوراظهری (فعال قومی در آذربایجان) - حسین پوررضا (بخش خصوصی) - حبیبالله پیمان (نویسنده و فعال سیاسی) - مجید پیمان (مدیر صنعت) - عباس تاجالدینی (فعال اجتماعی) - عبدالرضا تاجیك (روزنامهنگار) - مهدی تاجیك (روزنامهنگار) - عزتالله تربتی (دبیر شورای تهران دفتر تحكیم) - مصطفی تنها (مدیر صنعت) - محمدعلی توفیقی (روزنامهنگار كرد و عضو شورای مركزی مجاهدین انقلاب) - مجید توكلی (فعال دانشجویی امیركبیر) - مجید تولّایی (نویسنده) - جاوید جاویدان (حقوقدان) - علیرضا جباری (نویسنده) - رضی جعفرزاده (تكنسین ساختمان) - مینا جعفری (حقوقدان) - جلال جلالیزاده (استاد دانشگاه) - پروین جلایی (فعال زنان) - اسماعیل جلیلوند (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه شیراز) - داوود جلیلی (مدیر بازرگانی) - علی جمالی (كارمند و دبیر كمیته سیاسی ادوار) - احمد جواهریان (مدیر صنعت) - اقدس چرونده (خانهدار) - نزهت حافظی (فعال زنان) - طه حجازی (شاعر) - جلالالدین حجتی (كارمند و دبیر كمیته آموزش ادوار) - حمید حدیثی (معلم در لاهیجان) - علی حدیثی (معلم در تهران) - حسین حردان (فعال مدنی عرب اهوازی) - حمید حسامی (فعال اجتماعی) - آرش حسننیا (روزنامهنگار) - بهزاد حقپناه (پزشك در اصفهان) - آیدین حسنلو (روزنامهنگار) - حیاس حسینی (فعال مدنی) - عباس حكیمزاده (دانشجوی امیركبیر و دبیر سیاسی تحكیم) - محمد حیدری (روزنامهنگار) - فخرالدین حیدریان (دندانپزشك و دبیر كمیته اطلاعرسانی ادوار) - محمد خاكساری (بازرس كانون صنفی معلمان) - هما خداوردیان (كارمند اتاق عمل) - حسین خدایاری (مدیر صنعت در آذربایجان) - صلاحالدین خدیو (داروساز در مهاباد) - پژمان خرسند (فعال مدنی) - حسین خسروانی (فعال مدنی) - محمد خطیبی (بخش خصوصی) - محمد خلیلی (شاعر) - هاشم خواستار (معلم در مشهد) - بهروز خوشباف (فعال مدنی) - ابراهیم خوشسیرت (كارمند در لاهیجان) - ناهید خیرابی (روزنامهنگار) - ثریا دارابی (سردبیر قلم معلم) - شهناز دارابیان (معلم) - محمد دادفر (نماینده دوره ششم مجلس) - رسول دادمهر (انتشاراتی) - محمد دادیزاده (مهندس ناظر در آذربایجان) - بهنام داراییزاده (فعال مدنی) - دارین داریوش (فعال مدنی) - مسعود داوران (فعال مدنی) - مجتبی درخشان (فعال مدنی) - مجید دُرّی (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه) - علیاشرف درویشیان (نویسنده) - منصور دریاباری (فعال مدنی و هنری) - محمود دلآسایی (فعال مدنی) - ابراهیم دینوی (فعال اجتماعی در همدان) - علی دهقان (روزنامهنگار) - ترانه راد (فعال زنان) - محمد راعی (فعال دانشجویی در مشهد) - محمدصادق ربانی (استاد دانشگاه تهران) - مسعود رجایی (فعال مدنی) - محمدجواد رجائیان (نماینده اسبق مجلس در زنجان) - تقی رحمانی (نویسنده) - نجف رحیمی (فعال قومی در آذربایجان) - بهمن رضاخانی (سردفتر اسناد رسمی) - داوود رضوی (عضو هیأتمدیره سندیكای شركت واحد) - حسین رفیعی (استاد دانشگاه) - احسان رمضانیان (كارمند و عضو كمیته سیاسی ادوار) - بنفشه رمضانییگانه (روزنامهنگار) - فرزانه روستایی (روزنامهنگار) - فریبرز رئیسدانا (اقتصاددان) - میراكبر رییسزاده (عضو هیأت مدیره كانون صنفی معلمان) - رضا رییسطوسی (استاد دانشگاه) - رقیه زارع پورحیدری (فعال زنان) - مختار زارعی (شركت ساختمانی در سنندج) - اردشیر زارعیقنواتی (روزنامهنگار) - علی زرّین (فعال اجتماعی) - علی زمانی (فعال مدنی) - محمدابراهیم زمانی (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه در شیراز) - محمدرضا زهدی (روزنامهنگار) - احمد زیدآبادی (روزنامهنگار و دبیركل ادوار) - علیرضا ساریخانی (كارشناس اداره مخابرات) - تارا سپهریفر (دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف) - نسرین ستوده (وكیل دادگستری) - عزتالله سحابی (فعال سیاسی) - فریدون سحابی (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه) - هاله سحابی (فعال زنان) - نسیم سرابندی (دبیر كمیسیون زنان تحكیم) - فاطمه سرحدیزاده (نویسنده) - مینا سری (فعال زنان) - محمود سعیدزاده (كارمند و مسؤول دبیرخانه ادوار) - فاطمه سلطانزاده (فعال زنان) - عبدالفتاح سلطانی (وكیل دادگستری) - مرتضی سلطانیه (معلم در قزوین) - جهانگیز سلمانپور (معلم در تبریز) - مرتضی سمیاری (دانشجوی سیستان و بلوچستان و عضو شورای مركزی تحكیم) - سیاوش سمیعی (معاون اسبق وزیركار) - علی سیاسیراد (كارمند و عضو شورای مركزی ادوار) - خسرو سیف (فعال سیاسی) - سیدمحمد سیفزاده (وكیل دادگستری) - محمود شاددلبصیر (فعال اجتماعی در رشت) - ابراهیم شاكری (بازنشسته مطبوعاتی) - حسین شاهحسینی (فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاكنون) - صادق شجاعی (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه) - منصوره شجاعی (فعال زنان) - محمد شریف (وكیل دادگستری) - فرجالله شریفی (نویسنده) - ابوالحسن شفا (فعال سندیكایی) - بهناز شكاریار (نقاش) - ماشاءالله شمسالواعظین (روزنامهنگار) - عالمتاج شمیرانی (فعال زنان) - گوهر شمیرانی (فعال زنان) - سعیده شهبازی (حسابدار) - شایا شهوق (روزنامهنگار و طراح هنری) - عطاءالله شیرازی (دندانپزشك) - آمنه شیرافكن (روزنامهنگار و دبیر كمیته زنان ادوار) - ناصر شیرمحمدی (فعال مدنی) - سعید صاحبمحمدی (كارآفرین در دزفول) - محمد صاحبمحمدی (كارآفرین در دزفول) - محمد صادقی (روزنامهنگار و دبیر كمیته شعب ادوار) - اسماعیل صادقی (فعال مدنی) - حامد صادقیصفت (وبلاگنویس) - آرش صالح (فعال دانشجویی در سنندج) - سیدعلی صالحی (شاعر) - سعید صحرایی (فعال دانشجویی در اصفهان) - مینوش صدوقیانزاده (معمار و شهرساز) - مهدی صراف (فعال اجتماعی در آذربایجان) - پویان صفری (دانشجوی فعال در شیراز) - مظفر صفری (فعال اجتماعی) - حمیدرضا صمدی (روزنامهنگار در كرمانشاه) - كیوان صمیمی (مدیر بازنشسته صنعت) - علیاشرف ضرغامی (شاعر ملی) - فریدون ضرغامی (فعال اجتماعی) - اعظم طالقانی (فعال سیاسی و حوزه زنان) - طاهره طالقانی (فعال فرهنگی و حوزه زنان) - سیامك طاهری (روزنامهنگار) - مرتضی طاهری (كارشناس اقتصادی) - ناصر طاهری (وكیل دادگستری) - هما عابدی (وكیل دادگستری) - سیدجعفر عباسزادگان (شغل آزاد در شیراز) - باقر عباسی (معلم اخراجی) - صدرا عبدالهی (كارگردان سینما) - مهدی عربشاهی (دبیر تشكیلات تحكیم) - عبدالله عرفانطلب (فعال مدنی) - ثریا عزیزپناه (روزنامهنگار كرد) - احمد عزیزی (عضو هیأت رئیسه شورای تهران تحكیم) - یوسف عزیزیبنیطرف (نویسنده عرب اهوازی) - حمیدرضا عسكری (فعال مدنی) - علی عسكری (فعال مدنی) - روئین عطوفت (كتابفروش) - باقر علایی (فعال ادوار تحكیم) - علی علوی (فعال مدنی) - محمدحسن علیپور (روزنامهنگار) - رضا علیجانی (نویسنده) - توحید علیزاده (دانشجوی محروم از تحصیل) - حسن علیزاده (كارآفرین در استان آذربایجان) - محمدعلی عمویی (فعال سیاسی) - فریده غائب (روزنامهنگار) - محمدحسین غفارزاده (پزشك در تبریز) - مصطفی فاضلی (فعال مدنی) - علی فایضپور (فعال قومی در آذربایجان) - حامد فرازی (شركت ساختمانی در بانه) - ناصر فربد (سرلشگر بازنشسته) - كاظم فرجاللهی (روزنامهنگار) - فرزاد فرحبخش (فعال مدنی) - فرشید فرشباف فاخر (كتابفروش در تبریز) - فرهاد فرهادی (فعال مدنی) - علی فریدیحیایی (مدرس دانشگاه و فعال در آذربایجان) - صادق فقیرزاده (شغل آزاد) - ابوالفضل فلاح (فعال مدنی) - ارسلان فلاح حجتانصاری (نماینده اسبق مجلس از لاهیجان) - كاوه قاسمی كرمانشاهی (فعال دانشجویی در كرمانشاه) - عباس قائمالصباحی (كارشناس اقتصادی) - علیرضا قراباغی (كارشناس فناوری) - قاسم قشلاقی (فعال مدنی) - عبدالحسین قمیزاده (بازرگان) - داریوش قنبری (نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس) - اجلال قوامی (فعال قومی در كردستان) - نظامالدین قهاری (پزشك و فعال سیاسی) - اسدالله كارشناس (معلم بازنشسته) - رحمان كارگشا (پزشك در اراك) - تونیا كبودوند (فعال دانشجویی) - محمدصدیق كبودوند (رئیس سازمان حقوقبشر كردستان) - یوسف كبیری (فعال مدنی) - هادی كحالزاده (عضو شورای مركزی ادوار) - خسرو كردپور (بدون شغل در مهاباد) - رئوف كریمی (پزشك در سنندج) - فریدون كشكولی (فعال اجتماعی در شیراز) - فردین كمانگر (كارمند شركت گاز در سنندج) - پروین كهزادی (پژوهشگر مسایل اجتماعی در خوزستان) - بهناز كیانی (فعال زنان) - رضا كیمیایی (فعال مدنی) - مسعود لدنی (عضو جمعیتتوسعه سیاسی- فرهنگیخوزستان) - حسین مجاهد (فعال اجتماعی در همدان) - احسان محبوب (فعال مدنی) - عفت محبوب (فعال زنان) - مریم محبوب (معلم اخراجی و ویراستار) - علی محمدی (فعال دانشجویی در سمنان) - نرگس محمدی (كارشناس صنعت) - نوشین محمدی (روزنامهنگار در كرمانشاه) - محمد محمدیاردهالی (بازاری و فعال سیاسی) - ستار محمودی (فعال دانشجویی در سیستان و بلوچستان) - مجید مددی (مترجم) - حسین مدنی (فعال اجتماعی) - ماشاالله مدیحی (پزشك) - بلال مرادویسی (فعال دانشجویی در كرمانشاه) - مرضیه مرتاضیلنگرودی (فعال زنان) - موسی مزیدی (فعال سیاسی عرب اهوازی) - ضیاء مصباح (فعال مدنی) - عالیه مطلّبزاده (خبرنگار و عكاس) - احمد معصومی (شغل آزاد در اراك) - یاسر معصومی (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) - اسماعیل مفتیزاده (مدیر تعاون در استانهای كردستان و ...) - بدرالسادات مفیدی (روزنامهنگار) - خدیجه مقدم (فعال محیط زیست) - مرتضی مقدم (فعال مدنی) - مهدی مكارمی (روزنامهنگار در اهواز) - مجید ملكی (سینماگر) - محمد ملكی (رییس اسبق دانشگاه تهران) - علی ملیحی (روزنامهنگار و مسؤول روابط عمومی ادوار) - قدرت منصوری (فعال اجتماعی در تبریز) - ژیلا موحد شریعتپناهی (كارشناس انرژی اتمی) - جواد موسویخوزستانی (انتشاراتی) - علیاكبر موسویخوئینی (نماینده دوره ششم مجلس) - عبدالله مؤمنی (معلم و رئیس شورای مركزی ادوار) - بیژن مومیوند (روزنامهنگار) - جواد مهرانگهر (كارگر كفاش و فعال سندیكایی) - ناهید میرحاج (فعال زنان) - یونس میرحسینی (فعال دانشجویی) - مسعود میری (روزنامهنگار) - مهدی ناطقی (معلم) - ضیاء نبوی (دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه صنعتی بابل) - ناصر نصراللهی (فعال مدنی) - آرش نصیری اقبالی (طراح نرمافزار) - شیوا نظرآهاری (كارشناس عمران) - امین نظری (دانشجوی همدان و عضو شورای مركزی تحكیم) - صدیقه نعلگر (كارشناس گفتار درمانی) - پویا نعمتاللهی (كارشناس اقتصادی) - سعید نعمتی (كارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار) - محمود نكوروح (نویسنده) - ارشیا نوری (كارشناس صنعت) - حسین نوریزاده (فعال اجتماعی) - حسن نیكبخت (حروفچین) - علی نیكونسبتی (عضو سابق شورای مركزی تحكیم) - سعید نیكویی (كارشناس اقتصادی) - فلاح ولایتی (بازاری در سنندج) - فرهاد هادی (شركت ساختمانی در سنندج) - فرید هاشمی (دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای مركزی تحكیم) - بهاره هدایت (دانشجوی اقتصاد و عضو شورای مركزی تحكیم) - سیدغلامرضا هزاوهای (دانشجوی دانشگاه شهید رجایی) - مراد همتی (پژوهشگر در درود) - احسان هوشمند (پژوهشگر اقوام) - احمد یزدانی (شغل آزاد در درود) - حنیف یزدانی (عضو سابق شورای مركزی تحكیم) - سحر یزدانی (فعال دانشجویی در شیراز) - میرمحمود یگانلی (نماینده دوره ششم مجلس) - حسن یوسفی اشكوری (روحانی و نویسنده)

افزودن نظر جدید