فراخوان برگزاری مراسم سراسری شانزده آذر (روز دانشجو)از طرف تشکلات دانشجویی خارج از کشور

تعدادی از سازمانهای دانشجوئی و فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور، با صدور فراخوانی دانشجویان ایرانی برونمرز را به بزرگداشت گسترده 16 آذر و دفاع از مطالبات دانشجویان ایران دعوت کرده اند. متن فراخوان به قرار زیر است:

در حالی به استقبال روز دانشجو میرویم که دانشگاه همچنان سنگر زنده مقاومت در برابر استبداد و اقتدارگرایی است و منازعه بین مدافعان آزادی و سرسپردگان قدرت خودکامه، محور اصلی تکاپوهای دانشجویی را تشکیل می دهد. اگر چه دانشگاه رنجور از زخمهای متعددی است که حاکمیت پادگانی و حامیان دانشگاه مطیع و توجیهگر قدرت در طول سالیان اخیر بر پیکره آن وارد ساخته اند، اما کماکان چراغ حقیقت طلبی، خردورزی و اندیشه انتقادی در آن روشن است.

شانزده آذر به برکت سه آذر اهورایی (قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا) روزی است که به شکل نمادین، نسلهای مختلف جنبشدانشجویی و تلاشهای آنان برای دفاع از استقلال دانشگاه، گسترش دموکراسی، حقوق بشر و عدالت خواهی را به هم پیوند میدهد.

جنبش دانشجویی سرافراز از هفت دهه کوشش مستمر و خستگی ناپذیر در راه اعتلای میهن، بهروزی ملت و تداوم سنت روشنگری دانشگاه، اکنون با تنگناهای مختلفی دست و پنجه نرم می کند؛ بگونه ای که در خانه خود محروم از حق برگزاری مراسم و بزرگداشت روزی شده، که به نام آیندهسازان کشور مزین است.

در سالهای اخیر، هر روزه فشارهای حکومت علیه فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی در دانشگاهها افزایش مییابد. دانشجویان به بهانههای واهی زندانی میشوند و یا از تحصیل محروم می گردند. سناریوهای دروغین علیه آنان ساخته و پرداخته می شود تا با تحریف فعالیتهای مشروع آنان به عناوین بیاساسی چون پروژه براندازی نرم، فتنهگری و وابستگی به بیگانگان، دانشجویان را از بدیهیترین حقوق مدنی و آزادیهای آکادمیک محروم سازند.

از این رو به عنوان جمعی از تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی ایرانی خارج از کشور وظیفه خود میدانیم تا پژواک فریاد حقطلبانه دانشجویان مظلوم ایرانی را در عرصه بینالمللی ارتقاء بخشیده، فعالیتهای گستردهای را برای بزرگداشت روز دانشجو و دفاع از مطالبات جنبش دانشجویی ایران سازمان دهیم.

به باور ما اینک رسالت سنگینی بر دوش دانشجویان ایرانی برون مرزی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و بسیج دانشگاههای خارج از کشور به یاری جنبش دانشجویی ایران برخیزند و مکمل فعالیتهای دانشجویان داخل کشور باشند. افزایش همگرایی در مسیر فعالیتها و گسترش کمی و کیفی تشکلهای دانشجویی ایرانی در سرتاسر جهان، گامهای ضروری برای تحرک مجدد جنبش دانشجویی خارج از کشور است که در سالهایی نه چندان دور از ارکان اصلی حرکت آزادیخواهانه ایرانیان بود.

بیایید دستهایمان را در حمایت از مطالبات دانشجویان ایرانی به یکدیگر دهیم و شانزده آذر امسال را به نقطه عطفی در فعالیتهای دانشجویی سالیان اخیر بدل سازیم.

محور های پیشنهادی ما برای کمپین سراتاسری بزرگداشت روز دانشجو عبارتند از :

آزادی بدونشرط، عزتمندانه و فوری بیش از هفتاد دانشجوی زندانی؛

الغاء احکام کمیتههای انضباطی در محرومیت موقت و دائمی دانشجویان از امکانات رفاهی و تحصیلی؛

رعایت آزادیهای آکادمیک و پایان بخشیدن به رفتارهای ناقض حقوقبشر در دانشگاهها

پایان بخشیدن به مداخله ایدئولوژیک حکومت در آموزش و پژوهش علوم انسانی؛

دفاع از استقلال دانشگاه و پایان دخالت دولت در مدیریت دانشگاه ها؛

توقف برنامه فراگیر اخراج و بازنشستگی اساتید مستقل و جایگزینی ایشان با سرسپردگان کمسواد؛

لغو انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و پایان مداخلات خلقالساعه و غیرکارشناسانه دولت در ساختار دانشگاهها؛

توقف بومی گزینی ، مداخلات سیاسی، تبعیضهای عقیدتی، جنسیتی و دینی در گزینش دانشجویان؛

انعکاس نظرات جنبش دانشجویی ایران در خصوص مسائل مهم کشور؛

افزایش فعالیت جمعی و تشکیلاتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور؛

حمایت از تحریم مقامات دولتی و حکومتی ناقض حقوق بشر از سوی جامعه جهانی؛

آستین برای ایران – شاخه دانشجویی

مرکز بیندانشگاهی اروپایی برای حقوق بشر و دموکراسی

انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه جورج تاون

دمکراسی سبز- استکهلم

دانشجویان سبز برای ایران دموکراتیک ( جنوب کالیفرنیا)

گروه ایرانیان دمکرات دانشگاه جورج واشنگتن

راه سبز مالزی (رسام)

جنبش راه سبز اتاوا

مجمع دانشجويان سبز مقیم لبنان

جوانان پیشروی ایرانی

پرسا: پویش راه سبز دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی

سبز هیوستون

دانشجویان ایرانی رم

تشکل دانشجویان برای حقوق مدنی در ایران – سن دیگو

سیگما - گروه دانشجویان برای حرکت سبز ایران

اتحاد برای ایران

کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی

فعالان حقوق بشر دانشگاه یورک کانادا

رای من کجاست – نیویورک

گروه همبستگی با جنبش دموکراتیک ایران – ادمونتون

افزودن نظر جدید