من زندگی مخفی ندارم

ناصر زرافشان در گفتگو با روز با اشاره به اين که «درست در لحظۀ آخر و هنگام خروج از کشور در فرودگاه ممنوع الخروجی وی اعلام و پاسپورتش توسط مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضبط شده است» میگويد: «من حتی از بخش کنترل پاس هم رد شده و چمدانها را هم تحويل داده بودم و در انتظار سوار شدن به هواپيما بودم که دو سه نفر از آقايان خيلی خندان نزديک شدند. مأموران امنيتی پس از ضبط گذرنامه به من نامهای دادند و گفتند که در اردبيهشت ماه، يعنی ۱۰ ماه پيش، من پروندهای در معاونت امنيت دادگاه انقلاب داشته و به اين دليل نمیتوانم از کشور خارج شوم. اين روند کاملا غير قانونی است. زمانی که چنين پروندهای وجود دارد معمولا بايد احضاريهای بفرستند و از اين طريق فرد را مطلع میکنند.»

ناصر زرافشان در پاسخ به اين که چرا در حال حاضر به برخی سفرها چنين واکنشهايی نشان داده میشود، میگويد: «اين را ديگر بايد از خود آقايان پرسيد. اين سفر من مربوط به مسائل محيط زيستی بود و تاثيراتی که حکومتها بر تخريب محيط زيست میگذارند که خسارت جبران ناپذيری است.»

وکيل پروندۀ قتلهای زنجيرهای در پاسخ به اين پرسش که چه پروندۀ جديدی برای او تشکيل شده است، چنين امری را تنها بهانهای برای ضبط گذرنامه و ممانعت از سخنرانی خود در جلسۀ پارلمان اروپا میخواند و تاکيد میکند: «من اصولا زندگی مخفی ندارم. در در ماههای گذشته هم بارها به دادگاه احضار شدهام. اگر پروندهای وجود داشت، دستگيری، بازداشت و يا احضار من کار بسيار سادهای بود.»

فراکسيون احزاب سبزها در کشورهای اتحاديۀ اروپا که همواره سياست فعالانهای را در ارتباط با ايران دنبال کرده است، روز ۱۷ مارس، کنفرانسی با عنوان «آيندۀ ايران و اروپا از ديدگاه سبزها در پارلمان اروپا» در شهر بروکسل برپا میکند که قرار است توسط آنگليکا بر، رئيس هيئت پارلمان اروپا در امور ايران، نمايندۀ اين پارلمان و نيز مجلس فدرال آلمان، گشايش يابد.

به اين کنفرانس، افزون بر کارشناسان آلمانی، شماری از سياستپيشگان ايرانی و اروپايی و نيز کارشناسان مقيم ايران، از جمله فيروزه نهاوندی، فاطمه حبيبزاد، ناصر زرافشان و يوسف مولايی دعوت شدهاند که از اين ميان يوسف مولايی از شرکت در اين کنفرانس صرف نظر کرده و ناصر زرافشان نيز که موضوع سخنرانی اش «قدرت و محيط زيست» در ايران بود با اعلام ممنوع الخروج شدنش از شرکت در کنفرانس باز ماند.

اين کنفرانس اروپايی ـ ايرانی را زابينه ماير، عضو فراکسيون احزاب سبز کشورهای اتحاديۀ اروپا در پارلمان اروپا و مشاور اول آنگليکا بر در امور ايران، ترتيب داده است و ممانعت از سفر و ايراد سخنرانی ناصر زرافشان در پارلمان اروپا درحالی انجام شده که خانم ماير در روزهای پيشین از سرنوشت مهمانان ايرانی ابراز نگرانی کرده و در گفتگو با دويچه وله گفته بود که: «در حال حاضر بسياری از کارشناسان برای خروج از ايران، محتاطتر شدهاند.»

وی در باره دشواریهايی که برای دعوت از سخنرانان مقيم ايران به اين کنفرانس با آنها روبرو بوده، يادآور شده است که: «اين مشکلات هميشه در رابطه با دريافت ويزا و احساس ناامنی دعوتشدگان رخ میدهند. دعوتشوندگان اغلب نگرانند که آيا شرکت در اين کنفرانسها پیآمدهايی برايشان به همراه دارد يا نه! در رابطه با برنامههای ما، به طور مشخص، مشکل خاصی از سوی دولت ايران بهوجود نيامده. در حالی که ما در سفرهای خود به ايران، با نمايندگان سازمانهای مستقل و غيرانتفاعی نيز گفت و گو میکنيم. البته ما هم هميشه، ريز برنامههای خود را به دولت ايران اطلاع دادهايم و از آنها خواستهايم، کسانی که با ما گفت و گو میکنند، بعداً مورد آزار و اذيت قرار نگيرند. اين خواستها تا بهحال از سوی آنها پذيرفته و اجرا شده است.»

در سالهای اخير بسياری از فعالان سياسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و روزنامهنگاران ايرانی که قصد شرکت در کنفرانسهايی در خارج از کشور را داشتهاند ممنوع الخروج شده اند.

منبع: 
روز آنلاین

افزودن نظر جدید