سیاست و رویکردی دیگر ممکن است!

در آستانۀ واقعۀ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در کنار تدارک انتخاباتی مدیریت شده توسط قدرت حاکم و برگزاری یک انتخابات همچنان غیر آزاد، ناعادلانه و محدود به جناحهای حکومتی، بار دیگر شاهد برآمدی امیدبرانگیز از سوی طیفی از نیروهای سیاسی در کشور هستیم که در عین تعلق به افقهای فکری گوناگون، در پی آنند که حول نیاز مبرم جامعۀ ما به آزادی، دموکراسی، توسعه و عدالت اجتماعی به اقدام مشترک برخیزند و سیاست و رویکردی تازه به نمایش بگذارند. اگر در انتخابات مجلس اسلامی هشتم، با رویکردهای تازهای در درون کشور از جمله اقدام مثبت تشکیل «کمیتۀ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و طرح ضرورت نظارت بینالمللی بر امر انتخابات در کشور مواجه بودیم، اینک با انتشار بیانیۀ «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» روبرو هستیم که نشانۀ پویایی نیروی دموکراسی در کشور و ایستادگی آن در برابر تهدید و تحدید اقتدارگرایان است. این سلسله برآمدهای رو به رشد، نشانهای مثبت و بیانگر مبارزه برای دموکراسی در ایران ما است.

برای رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک، ایرانی پایبند به حقوق بشر و برای نهادینه کردن پلورالیسم، کشور ما نیازمند جایگزینی سیاست و ساختار سياسی حاکم با سیاست و ساختار سیاسی دیگری است. در این راه بهره بردن از هر فرصت از جمله از انتخابات برای طرح خواستههای مردم از طریق دخالت آگاهانه در روندهای جاری سیاسی مفید و ممکن است. پایبندی به حقوق بشر، تامین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، آزادی بیان و نشر عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی، تضمین حقوق شهروندان کشور در همۀ عرصهها، رفع تبعیض از زنان، پایان دادن به پیگرد و آزار پیروان مذاهب و عقاید دیگر، به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای مذهبی و عقیدتی، رفع ستم از ملیتها و اقوام ایرانی، به رسمیت شناختن حقوق دموکراتیک آنها تنها زمانی میسر است که حکومتگران حاکم از رای جمهور مردم برآمده و به همین مردم هم پاسخگو باشند و به خواستها و مطالبات مردم احترام بگذارند.

استبداد تنها با خواست و تلاش برای نفی آن بر چيده نخواهد شد. لازمۀ غلبه بر این غول بنیانکن، از جمله در گرو شکل گرفتن و نهادینه شدن اهرمهای دموکراتیک در جامعه، در جریان مبارزات روزمرۀ اقشار و طبقات مختلف اجتماعی پیرامون مطالبات و خواستهای روزمرۀ آنان است. جمهوری متکی بر رای و ارادۀ مردم و جدایی دین از دولت به یکباره و با یک فرمان مستقر نخواهد شد، تنها با موفقیت و پیشرفت مبارزه با استبداد در تمامی عرصههاست که راه چنین تحولی هموار خواهد گشت. نیروها و فعالان سیاسی آزادیخواه، دموکرات و عدالتطلب کشور میتوانند و باید با ارائۀ یک برنامۀ جامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم را به قبول و مبارزه برای تحقق آن دعوت کنند و از این طریق در صحنۀ سیاسی میهنمان حضور مستقل خود را در ميان ملت ایران تامین نمایند.

بیانیۀ جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی کشورمان تحت عنوان «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» تلاشی است در راستای ارائۀ برنامهای در جامعه و تاکیدی بر این واقعیت است که در کشور ما سیاست و رویکردی دیگر ممکن است. سیاستی که بر طرح مطالبات جنبشهای اجتماعی و مسائل دامنگیر زندگی جاری مردم ایران، از هر عقیده و مرام و تباری تاکید میکند. از خواستههای آن «كاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم» است و معتقد است که «نبايد تحقق مطالبات و خواستههای اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنيادی و تحقق كامل مرحلۀ گذار به دموكراسی موكول كرد.» چنین گذاری بدون برداشتن همین گامهای به ظاهر کوچک، و در اساس مهم و حیاتی در حل معضلات «زندگی جاری»، که چارچوب عمومیشان حتی از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز فراتر نمیروند، میسر نخواهد شد؛ در این بیانیه، هم «تجربۀ مشارکت بیقيد و شرط و غيربرنامهای» نفی گشته و هم «تحريم مطلق و از ابتدای فرايند فضای انتخاباتی» نقد شده است.

انتشار بیانیۀ «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» برآمد سیاست و رویکردی جدید در شرایط امروز کشور ما است. اهميت و تازگی اين بيانيه نه در اجزا، بلکه در کليت آن و در ميزان آمادگی نويسندگان بيانيه با پيشينۀ اجتماعی و گرايش برنامهای متفاوت برای برآمد مشترک، دفاع از سياستی ديگر و دخالت فعال در تحولات سياسی جاری کشور است. تداوم اقدام مشترکی که به این بیانیه منجر شده است، میتواند چشمانداز جديدی برای نيروهای دموکرات و آزادیخواه و عدالتطلب کشورمان فراهم سازد.

شرط ترديدناپذير غلبۀ سياستی ديگر، اقبال افکار عمومی مردم ايران و اعتبار آن سياست در ميان جنبشهای مختلف اجتماعی است. کار بزرگ جلب افکار عمومی تازه آغاز شده است و تا انتها، تلاش جمعی گستردهای را طلب میکند. برای گام برداشتن در راه آزادی و عدالت، برای شکل دادن به ارادۀ رهاییبخش مردم ايران و برای گذر از بحرانهای خطيری که دامنگیر کشور ما شده است، هر گامی که در این مسیر برداشته شود، مفيد است و نقش و اثر خود را بر جای خواهد گذاشت.

ما امضاءکنندگان زير، بر تاثیر وحدت بخش بيانيۀ «انتخابات و گفتمان مطالبهمحور» واقفیم و انتشار آن را گامی در جهت شکلگيری و تقويت سياست و رویکردی ديگر میدانيم. از این رو در حد توان برای تقویت این حرکت تلاش خواهیم نمود. ما همراه و پشتیبان این سیاست و رویکرد هستیم.

شکل دادن به ارادهای مشترک در بین نيروها و فعالان سیاسی دموکرات و چپ ایران و متمرکز نمودن انرژی و تواناییهای این نیروها برای تدوين و تشريح پروژۀ مشترک دموکراتيزاسيون و توسعۀ سیاسی و اقتصادی کشور و جلب اعتماد افکار عمومی و فعالان جنبشهای اجتماعی بدان، اقدامی بنيادی برای به ثمر رساندن سياست و رویکردی ديگر در جامعۀ ماست.

آینده آزاد
رضا آذرخ
مهدی ابراهیم زاده
زهره ارشدی
کمال ارس
کیوان اسکی
مهرداد احسانی پور
پریسا احمدیان
فریدون احمدی
روشنک احمدی
احمد صفائی
محمد اعظمی
بیژن افتخاری
بیژن اقدسی
سعید اکبری
بهمن امینی
کامران امیری
بهرام امامی
بابک امیر خسروی
اروند امیر خسروی
محمد صادق اصغری
آرش ایرانی
منصور انصاری
وهاب انصاری
شاهین انزلی
نیکی ایرانی
مهران براتی
محمد برزنجه
فریبرز بقائی
مهرداد بهارآرا
شهلا بهار دوست
محمد بهشتی
کورش پارسا
مرتضی پاکی
احمد پورمندی
علی پور نقوی
ف- تابان
علی توکلی
سهیلا ثقفی
کاوه داد
زری تاثریان
علی جاوید
حسن جعفری
میهن جزنی
عباس جمالزائی
ابوالفضل جمالی
رضا چراندابی
محسن حیدریان
بیژن حکمت
نقی حمیدیان
جعفر حسین زاده
محمد خشنود
عسکر داوودی
مهرداد درویش پور
کیومرث دورکشیده
محمود رستم پور
دکتر رسول رضوی
یوسف رشوندی سردار
خشایار رخسانی
ایرج رضائی
فرهمند رکنی
دکتر شاپور روشن
فرهاد روحی
حسن زهتاب
فخری زرشگه
اسماعیل زرگریان
هرمز زمانی
حسن زنده دل
محمد ساکی
علی ساکی
اکبر سوری
گیتی سلامتی
سیامک سلطانی
مریم سطوت
اکبر سیف
کریم شامبیاتی
مسعود شب افروز
سعید شروینی
حماد شیبانی
مرتضی صادقی
روزبه صادقی
مهرگان صادقی
محمد حسن صف آرا
عیسی صفا
فرزانه عظیمی
مناف عماری
بهزاد عباسی
کیکاووس عباسی
رضا فانی یزدی
مسعود فتحی
سیاوش فرجی
سیامک فرید
شهاب فیضی
مهدی فتاپور
بهروز فدائی
احمد فرهادی
داریوش فریدونی
اختر قاسمی
ساقی قهرمان
هوشنگ قهرمانلو
شاهرخ قدیمی
رضا قدیمی
مهدی قلی زاده اقدام
صادق کارگر
رضا کاویانی
رضا کریمی
مهران کشاورز
رضا کوشکی
بهزاد کریمی
حجت کسرائیان
حسن کیانوش
احمد کیهان
ابولقاسم گلستانی
افسانه گودرزی
مزدک لیماکشی
وحید محمد باقری
ملیحه محمدی
فاطی محمدی
بهروز محمودیان
علی مختاری
داریوش مرادی
دکتر گرجی مرزبان
شهریار معجری کسمائی
علی ملک زاده
پروین ملک
مهرداد مشایخی
مرتضی ملک محمدی
خاطره معینی
سهراب مبشری
مهران مسعودی
جعفر مسعودی
منوچهر مقصودی نیا
بابک مهرانی
محمود میرزاوند
مهران میرفخرائی
حسن نایب هاشم
حسن نادری
داوود نوائیان
احمد ناظمی
صادق ناحومی
احمد نجاتی
شیوا نوجو
پرویز نویدی
فرخ نعمت پور
جهانگیر هاشمی
توران همتی
بیژن همتی
پویا هیبت اللهی
بابک یحیوی
هادی یوسفی

امضاها ادامه دارد.

دوستانی که مایل به پشتیبانی از این بیانیه هستند، میتوانند امضای خود را به ای میل زیر ارسال نمایند:

siasate-digar-88@bayanie.com

افزودن نظر جدید