فرار بن علی و قدرت مردم

خبر کوتاه بود، زین العابدین بن علی رئیسجمهور مادام العمر تونس که ۲۳ سال حاکمیت مطلق بر این کشور داشت با قدرت تظاهرات جوانان و مردم تونس مجبور به فرار از کشور گردید. بزیر کشیدن دیکتا توری دیگر از اریکه قدرت نشان داد که عمر رژیم های متکی به خفقان و اختناق برخلاف آنچه خود باور دارند و تبلیغ میکنند کوتاه و سرنوشت آنان عبرت آموز است.

تظاهرات دو هفتگی مردم تونس اگرچه متاسفانه با دادن قربانیانی نیز همراه بود، نشان داد که در زیر پوششی که دیکتاتورها با اعمال کشتار و خفقان بروی نارضایتی های جامعه کشیده اند چه نیروی عظیمی وجود دارد، نیرویی که با باز شدن شکافی در سیستم حاکم تبدیل به سیلی میگردد که قادر است تمام موانع را از سر راه خود بردارد.

مردم ایران در سال ١۳۸۸ بدنبال تقلب بی شرمانه خامنه ای و دار و دسته اش در انتخابات ریاست جمهوری نارضایتی خود از رژیم حاکم را طی تظاهرات چند میلیونی بنمایش گذاشتند، نظام ولایت فقیه اگرچه توانست با امنیتی- نظامی کردن فضای جامعه مردم را از ادامه تظاهرات خیابانی باز دارد، اما بخوبی آگاه است که عاقبت محکوم به همان سرنوشتی است که امروز بن علی دچار آن گردیده است، و بهتر است هر چه زودتر کناررفته و قدرت را به مردم واگذار نماید.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

سی دی ماه ١۳۸۹

برابربا پانزده ژانویه ۲۰١١

افزودن نظر جدید